TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH DENSO Việt Nam tại Hà Nội (DMVN-S).
(Đ/c: Lô E1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 772/18/CV-DMVN ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH DENSO Việt Nam tại Hà Nội (DMVN-S) vướng mắc về khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan đối với phí cân bằng container (CIC). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và công văn số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 hướng dẫn về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, theo đó: Khi xác định và khai báo trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, nếu Công ty phải trả khoản tiền về các khoản phí này (phí DO, CIC, vệ sinh container) và khoản tiền này chưa bao gồm trong tổng số tiền mà doanh nghiệp thực thanh toán cho người bán hàng hóa thì Công ty không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan; trường hợp số tiền này đã bao gồm trong tổng số tiền thực thanh toán cho người bán hàng hóa nhưng Công ty có chứng từ hợp pháp để xác định chính xác số tiền phí DO, CIC, vệ sinh container thì được trừ các khoản phí này khỏi trị giá giao dịch của hàng hóa; trường hợp số tiền này đã bao gồm trong tổng số tiền thực thanh toán cho người bán và Công ty không có chứng từ hợp pháp để xác định chính xác số tiền phí DO, CIC, vệ sinh container thì không được trừ khoản tiền phí này ra khỏi trị giá hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DENSO Việt Nam tại Hà Nội (DMVN-S) biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ- HằngB (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 533/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 533/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 09/01/2019
Ngày có hiệu lực 09/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 533/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close