TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54473/CT-TTHT
V/v thuế GTGT đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBland (MBland)
(Đ/c: Tầng 4, Tháp A-Keangnam Hanoiland mark Tower, Khu E6 ĐTM Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)
MST: 0102631822

Trả lời công văn số 410/2018/MBLAND đề ngày 26/07/2018 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBland (MBland) (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hướng dẫn chính sách thuế GTGT với khoản tiền bồi thường thiệt hại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền h trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng t thu theo quy định. Đối vi cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

…"

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty được bên đối tác thanh toán khoản tiền bồi thường thiệt hại (khoản bồi thường) do bên đối tác đề nghị thanh lý hợp đồng trước hạn thì khi nhận được khoản thu về bồi thường Công ty lập chứng từ thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đề nghị Công ty liên hệ Phòng kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBland (MBland) để được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 54473/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 54473/CT-TTHT Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày có hiệu lực 03/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 54473/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close