BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5486/TCHQ-GSQL
V/v tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc tra cứu, kiểm tra Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) và Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/7/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4435/TCHQ-CNTT thông báo kể từ ngày 31/7/2018 có 07 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đó có thủ tục cấp Giấy xác nhận và Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu sẽ được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tuy nhiên, qua theo dõi thì Bộ Tài nguyên và Môi trường/Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn thực hiện cấp Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu dưới dạng chứng từ giấy dẫn đến khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý, giải quyết thủ tục nhập khẩu của cơ quan hải quan.

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4990/TCHQ-CNTT ngày 27/8/2018 va công văn số 5115/TCHQ-CNTT ngày 31/8/2018 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp để tích hợp dữ liệu Giấy xác nhận vào hệ thống của hải quan và chuyển dữ liệu Giấy xác nhận còn hiệu lực được cấp trước ngày 31/7/2018 và sau ngày 31/7/2018 (nhưng không thông qua Cổng thông tin một của quốc gia). Đồng thời, tăng cường xử lý và cấp Giấy xác nhận dạng điện tử thông qua cơ chế một cửa quốc gia hướng tới loại bỏ hoàn toàn việc cấp bản giấy.

Trong thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường/Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện cập nhật và cấp Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Để tránh ùn tắc phế liệu tại cửa khẩu, căn cứ quy định Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT và trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn 1434/TCMT-QLCT ngày 12/6/2018, công văn số 4214/BTNMT-CNTT ngày 08/8/2018, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với Giấy xác nhận:

Các đơn vị thực hiện tra cứu, kiểm tra Giấy xác nhận đã được cập nhật và công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ truy cập: www.monre.gov.vn, chuyên mục “Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính”) đối chiếu với Giấy xác nhận do doanh nghiệp nộp nếu thấy phù hợp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định trong đó lưu ý về thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận.

2. Đối với Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp:

- Trường hợp doanh nghiệp nộp bản chính Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp bản sao Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp thì đối chiếu với Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi từ các địa chỉ hòm thư điện tử sau nếu thấy phù hợp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định:

[email protected] hoặc [email protected] hoặc [email protected]

- Trường hợp có nghi ngờ thì liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng điện fax hoặc văn bản để xác nhận.

3. Đối với Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp:

- Trường hợp doanh nghiệp nộp bản chính Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp bản sao Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp thì phải trao đổi bằng điện fax hoặc văn bản với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác nhận thông tin, nếu thông tin xác nhận đúng và phù hợp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định. Các điện fax, văn bản trao đổi và trả lời phải lưu hồ sơ hải quan để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Các Vụ, Cục: CNTT & TKHQ, QLRR, ĐTCBL, PC, KTSTQ, KĐHQ, VP (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5486/TCHQ-GSQL năm 2018 về tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5486/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5486/TCHQ-GSQL năm 2018 về tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close