BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5490/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Imachem.
(số 11, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 1009/CV/TT-18-A ngày 10/9/2018 của Công ty TNHH Imachem cho mặt hàng có tên thương mại “DRAWLUB TD51”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không đủ điều kiện do mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Cụ thể điểm 16 mục C của đơn phải có thông tin “Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”.

Ngoài ra, Công ty chưa điền thông tin Quy trình sản xuất tại điểm 14 mục C, không tích vào các ô tại điểm 18, 21 mục D.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên, trong đó mẫu đơn thực hiện theo mẫu 01/XĐTMS/TXNK tại Phụ lục III thay thế Phụ lục VI Thông tư 38/2015/TT-BTC (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC) và phải được điền và đánh dấu đầy đủ chi tiết tại tất cả các mục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Imachem biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Na) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trịnh
Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5490/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng DRAWLUB TD51 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5490/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5490/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng DRAWLUB TD51 do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close