BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5501/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume)

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam; (Lô 25A Đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở Rộng, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh);
- Công ty cổ phần IPRO; (Đ/c s 9 ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng quốc tế; (14 (lu 3) Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)
- Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref; (Tầng 11, tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)
- Công ty TNHH Nền Việt; (S 2 đường Doãn Kế Thiện kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)
- Công ty TNHH Thương mại Việt Nam-Thái Bình Dương; (7/229 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20/ICCI-2018 ngày 20/8/2018 của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng quốc tế; công văn số 0820/CV2018 ngày 20/8/2018 của Công ty cổ phần IPRO; công văn số 145/CV-NRV ngày 21/8/2018 của Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref; công văn số 81/CV-VB/2018 ngày 23/08/2018 của Công ty TNHH Nền Việt; công văn số 02208.2018/CV-HQ ngày 28/8/2018 của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam- Thái Bình Dương về việc ấn định thuế của mặt hàng Microsilica, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 01/8/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4539/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng Microsilica hay Silica fume vào nhóm 28.11, mã số 2811.22.10. Hướng dẫn phân loại áp dụng từ ngày 6/6/2018, là ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017.

2. Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan không xử lý lại thuế đối với trường hợp các Công ty đã kê khai, phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng Microsilica hay Silica fume nêu trên theo Thông báo kết quả phân loại số 8038/TB-TCHQ và Thông báo số 8039/TB-TCHQ ngày 19/08/2016 của Tổng cục Hải quan, đồng thời không xử lý lại thuế đối với trường hợp mặt hàng Microsilica hay Silica fume nhập khẩu được khai báo vào mã số 2811.20.10 trước trước ngày 6/6/2018 (ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5501/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5501/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5501/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close