BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5734/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số phân loại theo biểu thuế XNK

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX và TM Đại Phúc.
(Lô 8, Song Hành, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/2018/CV-ĐP ngày 10/5/2018 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc liên quan đến việc phân loại mặt hàng thép góc đều cạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

a. Về việc phân loại mặt hàng thép góc đều cạnh:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2018 hướng dẫn phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau”. Đối với mặt hàng nêu tại mục 01 tờ khai số 101893573722/A11 ngày 14/3/2018 của Công ty, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 5073/TB-TCHQ ngày 30/8/2018.

b. Về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại:

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Đề nghị Công ty nghiên cứu những nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - T.Linh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5734/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định mã số phân loại theo biểu thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5734/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5734/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định mã số phân loại theo biểu thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close