TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5797/TXNK-DTQLT
V/v phân loại nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 18/5/2018 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (dưới đây gọi tắt là Quyết định 1503) thay thế Quyết định 1074/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2014. Theo đó, Quyết định 1503 có thay đổi một số tiêu chí phân loại nợ như: không còn 02 tiêu chí: “Nợ của người nộp thuế có khiếu nại, khởi kiện chưa chịu nộp theo Quyết định truy thu, ấn định của cấp có thẩm quyền” và “Nợ được giãn, khoanh, gia hạn theo quy định”. Để đảm bảo đúng hướng dẫn về phân loại nợ tại Quyết định 1503, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát phục vụ cho việc chuyển số liệu nợ từ 02 tiêu chí nợ này vào nhóm nợ/tiêu chí nợ phù hợp để tiếp tục theo dõi, quản lý như sau:

1. Các Cục Hải quan tự kiểm tra, rà soát các khoản nợ đang thuộc tiêu chí: “Nợ của người nộp thuế có khiếu nại, khởi kiện chưa chịu nộp theo Quyết định truy thu, ấn định của cấp có thẩm quyền” và “Nợ được giãn, khoanh, gia hạn theo quy định”, căn cứ vào hướng dẫn phân loại về các tiêu chí nợ tại điểm 1 và 2 mục I.A của Quyết định 1503 để thực hiện ngay việc phân loại vào các tiêu chí nợ phù hợp.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện xong trước ngày 25/10/2018 và báo cáo kết quả về Cục Thuế XNK; đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tại đơn vị mình phụ trách cũng như chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục.

2. Sau khi thực hiện xong việc chuyển nợ hướng dẫn tại điểm 1, thì toàn bộ phần nợ còn lại của 02 tiêu chí nêu trên chuyển sang: “Nhóm nợ có khả năng thu”. Việc chuyển số nợ này sẽ do Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan thực hiện, vì vậy, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống kê, lập danh sách nợ, chi tiết theo tờ khai đối với các khoản nợ còn lại (sau khi đã phân loại tại điểm 1 công văn này) đồng thời báo cáo danh sách (bản mềm) vào hòm thư điện tử: [email protected] trước ngày 25/10/2018.

3. Căn cứ số liệu kết xuất trên hệ thống Kế toán tập trung sau thời điểm 25/10/2018, Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan sẽ thực hiện chuyển nợ đối với số nợ còn lại (sau khi đã phân loại lại) sang: “Nhóm nợ có khả năng thu”.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, DTQLT - Xuân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5797/TXNK-DTQLT năm 2018 về phân loại nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5797/TXNK-DTQLT Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5797/TXNK-DTQLT năm 2018 về phân loại nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close