BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5869/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK đối với hàng hóa NK của dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1633/HQCT-NV ngày 12/9/2018, công văn số 663/HQCT-NV ngày 20/4/2018 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và hồ sơ kèm theo về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nay quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ) thì các trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư thuộc trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; thời điểm thông báo Danh mục: Trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại 02 tờ khai số 101600741210, số 101600751820 ngày 13/9/2017 bị hư hỏng do sự cố hỏa hoạn không thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Trường hợp Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 nhập khẩu hàng hóa để thay thế cho phần thiết bị, bộ phận bị hư hỏng của Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 do sự cố hỏa hoạn thì không được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ nghiên cứu quy định để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Văn phòng Tổng cục;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5869/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5869/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5869/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close