TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5913/TXNK-CST
V/v xử lý thuế nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH SWISSTEC SOURCING Việt Nam.
(Đ/c: 18L1-2 VSIP2, đường số 3, VSIP2, KCN VSIP2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 04-XNK/SW ngày 5/9/2018 của Công ty TNHH SWISSTEC SOURCING Việt Nam về việc vướng mắc thực hiện công văn số 4787/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2018 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định điều kiện để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

“a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư; linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.”

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016 đến nay Công ty nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ không đáp ứng quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH SWISSTEC SOURCING Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5913/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế nhập khẩu tại chỗ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5913/TXNK-CST Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5913/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế nhập khẩu tại chỗ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close