BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6015/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2215/HQLS-TXNK ngày 12/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ; mảnh cabin rời. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với đề xuất sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA tại nhóm 94.03:

Phản ánh của Cục Hải quan Lạng Sơn là đúng với thực tế áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA theo Nghị định số 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, do đã cam kết cắt giảm thuế trong giai đoạn 2018 - 2022, trước mắt chưa điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA về cùng mức trong nhóm 94.03 theo kiến nghị của Cục Hải quan Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến trên để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2017/NĐ-CP.

2. Đối với vướng mắc phân loại mặt hàng mảnh cabin rời theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2215/HQLS-TXNK:

Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định số 153/2017/NĐ-CP 27/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

a) Mặt hàng "mảnh ca bin rời đồng bộ, chưa hàn, đã sơn dùng cho xe tải gồm: cánh cửa, nóc, sàn, tấm lưng, mặt trước", sau khi nhập khẩu phải thực hiện hàn, lắp ráp bằng hệ thống dây chuyền của các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ, thuộc nhóm 87.07 “Thân xe (kể cả ca - bin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05”, phân nhóm "- Loại khác", mã số 8707.90.90 "- - Loại khác" thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 28%, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA 0% (không loại trừ xuất xứ từ Trung Quốc).

b) Mặt hàng "mảnh ca-bin không đồng bộ dùng cho xe tải" nhập rời từng chi tiết, thuộc nhóm 87.08, phân nhóm "- Bộ phận và phụ kiện của khác của thân xe (kể cả ca-bin)" phân nhóm 8708.29 “- - Loại khác”, mã số xác định theo thực tế từng chi tiết nhập khẩu, nếu có xuất xứ từ Trung Quốc thì thuộc đối tượng loại trừ tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA, áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 15% đến 20%.

Bản chất vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phát sinh do thuế suất thuế NK nguyên chiếc (nhóm 87.07) thấp hơn thuế suất thuế NK linh kiện (nhóm 87.08). Tuy nhiên, đây là bất cập khi áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA do dòng hàng linh kiện NK từ Trung Quốc thuộc đối tượng loại trừ, phải áp dụng mức thuế suất MFN.

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ khi sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2017/NĐ-CP. Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện đúng theo quy định tại các biểu thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Tổng cục (để biết);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6015/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6015/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6015/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close