BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6070/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng bán vé Hãng hàng không Cathay Pacific Airways Limited tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HANCX2018/MTNK ngày 27/8/2018 của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Cathay Pacific Airways Limited tại Việt Nam (Cathay Pacific) về việc tách Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu (Phiếu TDTL). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính có công văn số 6020/BTC-TCHQ hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa phục vụ hoạt động khai thác của Hãng Cathay Pacific. Theo đó, Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong giai đoạn 2017-2021 của Hãng Cathay Pacific gồm 2 danh mục: hàng hóa nhập khẩu của Văn phòng Hãng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện như sau:

1. Phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội tính số lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu của Hãng Cathay Pacific trên Phiếu TDTL (từ số lượng hàng hóa Hãng đã được phê duyệt theo công văn số 6020/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính trừ đi lượng hàng hóa Hãng đã thực nhập).

2. Phối hợp với Hãng Cathay Pacific (nếu cần), trên cơ sở số lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu (tại mục 1) tách thành 02 Phiếu TDTL mới gồm Phiếu TDTL dự kiến nhập khẩu tại TP. Hồ Chí Minh và Phiếu TDTL dự kiến nhập khẩu tại TP. Hà Nội.

3. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hủy Phiếu TDTL đã cấp cho Hãng Cathay Pacific theo công văn số 6020/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và chuyển Phiếu TDTL dự kiến nhập khẩu tại TP. Hà Nội đến Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hà Nội theo dõi việc nhập khẩu hàng hóa của Hãng Cathay Pacific trên Phiếu TDTL mới của đơn vị mình, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Hãng Cathay Pacific phải thực hiện nhập khẩu theo đúng số lượng hàng hóa đã đăng ký tại từng khu vực.

5. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh gửi 01 bản Phiếu TDTL cũ (sau khi trừ lượng hàng hóa đã nhập khẩu) và 02 bản Phiếu TDTL mới về Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan để kiểm tra, theo dõi.

Khi hết lượng hàng hóa nhập khẩu trên 02 Phiếu TDTL, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hà Nội tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan việc miễn thuế của Hãng hàng không Cathay Pacific.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6070/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6070/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6070/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close