BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6087/TCHQ-TTr
V/v hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 26/9/2018 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đây là Quy chế mới, lần đầu được xây dựng và áp dụng trong toàn ngành Hải quan, do vậy Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung để tổ chức triển khai, thực hiện thống nhất như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt Quy chế này và tổ chức thực hiện trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

2. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm: Hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán hoặc được ghi nhận tại biên bản cuộc họp của đơn vị. Người vi phạm phải được xử lý tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 80 Luật Cán bộ, công chức năm 2008Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Đối với các văn bản quy định của ngành thì áp dụng thực hiện như sau:

2.1 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm và hành vi vi phạm đó đã bị phát hiện trước thời điểm Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan có hiệu lực thi hành (ngày 26/9/2018) nhưng quy trình, thủ tục xử lý, kỷ luật thực hiện trước ngày 26/9/2018 thì áp dụng Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục Hải quan để xử lý, kỷ luật.

2.2 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm và hành vi vi phạm đó đã bị phát hiện trước ngày 26/9/2018 nhưng quy trình, thủ tục xử lý, kỷ luật thực hiện sau ngày 26/9/2018 thì áp dụng theo hướng có lợi cho người vi phạm để xử lý, kỷ luật.

2.3 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm trước ngày 26/9/2018 nhưng hành vi vi phạm đó được phát hiện sau ngày 26/9/2018 thì áp dụng theo hướng có lợi cho người vi phạm để xử lý, kỷ luật.

* Đối với những nội dung hướng dẫn tại mục 2.2 và 2.3 nêu trên, việc xem xét xử lý người có hành vi vi phạm thì căn cứ vào nội dung của Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 hoặc Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/20158 của Tổng cục Hải quan.

2.4 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm sau ngày 26/9/2018 thì áp dụng Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan để xử lý, kỷ luật.

3. Dự kiến trong năm 2018, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức tập huấn cho tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc những văn bản sau:

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;

- Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan;

- Quyết định số 4129/QĐ-TCHQ ngày 11/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiên cứu kỹ các văn bản trên, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, có ý kiến tham luận để buổi tập huấn đạt hiệu quả; thời gian cụ thể, thành phần tham gia và địa điểm tập huấn Tổng cục Hải quan sẽ thông báo sau.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để triển khai thực hiện Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan theo quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/20108 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về thời điểm áp dụng văn bản để xử lý người có hành vi vi phạm.

Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ vào các nội dung hướng dẫn nêu trên để tổ chức, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (thay b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6087/TCHQ-TTr năm 2018 hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6087/TCHQ-TTr Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6087/TCHQ-TTr năm 2018 hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close