VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/VPCP-QHQT
V/v kiến nghị của Công ty CP Alutec Vina

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương;
- Tổng cục Hải quan.

Văn phòng Chính phủ nhận được nhiều kiến nghị của Công ty cổ phần Alutec Vina về việc lô hàng nhôm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chưa được xem xét, giải quyết thông quan từ tháng 05 năm 2018, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì của cuộc họp với đại diện các cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở báo cáo kết quả cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê bình Tổng cục Hải quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan kịp thời có hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm các vấn đề tương tự của doanh nghiệp, không để tình trạng tái diễn; kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Công ty CP Alutec Vina;
- VCCI;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, PL, KTTH, Thường trực TCT của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). M.A

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 639/VPCP-QHQT năm 2019 kiến nghị về lô hàng nhôm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chưa được thông quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 639/VPCP-QHQT Ngày ban hành 23/01/2019
Ngày có hiệu lực 23/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 639/VPCP-QHQT năm 2019 kiến nghị về lô hàng nhôm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chưa được thông quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close