BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6549/TCHQ-GSQL
V/v lưu giữ máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính.gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 10371/HQHP-GSQL ngày 06/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc thuê kho ngoài để lưu giữ 102 chiếc khuôn ép nhựa là thiết bị phục vụ sản xuất của CN Công ty TNHH Aureole BCD Hải Dương (là DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, xem xét nhu cầu thuê kho và điều kiện kho thuê theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn CN Công ty TNHH Aureole BCD Hải Dương thực hiện thủ tục khi đưa khuôn ép nhựa gửi kho bên ngoài như sau:

- Thông báo bằng văn bản tới Chi cục Hải quan Hải Dương về địa điểm kho thuê, thời gian bắt đầu, kết thúc thuê kho; kế hoạch nhận lại khuôn ép nhựa từ kho thuê để cơ quan hải quan thực hiện giám sát khi cần thiết.

- Khi đưa hàng hóa (102 chiếc khuôn ép nhựa) đến kho thuê thì lập Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị tại nhà máy của CN Công ty TNHH Aureole BCD Hải Dương và thực hiện niêm phong hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa niêm phong được hoặc ghi nhận lại hình ảnh của hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa không niêm phong được. Trong Biên bản bàn giao có xác nhận của ba bên gồm CN Công ty TNHH Aureole BCD Hải Dương, chủ kho và đại diện Chi cục Hải quan Hải Dương; thông tin về máy móc, thiết bị như tên hàng, số lượng, model, ký mã hiệu, ngày bàn giao hàng hóa, số/ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa đó, số niêm phong đối với trường hợp hàng hóa niêm phong được hoặc hình ảnh hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa không niêm phong được.

- Khi nhận lại hàng hóa (102 chiếc khuôn ép nhựa) từ kho thuê thì lập Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị tại nhà máy của CN Công ty TNHH Aureole BCD Hải Dương và kiểm tra, đối chiếu niêm phong hoặc hình ảnh của hàng hóa tại Biên bản bàn giao khi giao hàng hóa đến kho thuê với thực tế hàng hóa nhận lại. Trong Biên bản bàn giao có xác nhận của ba bên gồm CN Công ty TNHH Aureole BCD Hải Dương, chủ kho và đại diện Chi cục Hải quan Hải Dương, xác nhận máy móc, thiết bị nhận lại phù hợp với máy móc, thiết bị đã đưa đến kho thuê.

2. Công ty có trách nhiệm lưu giữ nguyên trạng khuôn ép nhựa tại kho thuê và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa khuôn ép nhựa lưu giữ tại kho thuê mà không khai báo hải quan. Chi cục Hải quan Hải Dương có trách nhiệm quản lý và thực hiện kiểm tra tình trạng khuôn ép nhựa gửi kho khi có dấu hiệu nghi vấn khuôn ép nhựa gửi kho không đúng hoặc tự ý tiêu thụ nội địa khuôn ép nhựa gửi kho.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6549/TCHQ-GSQL năm 2018 về lưu giữ máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6549/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 08/11/2018
Ngày có hiệu lực 08/11/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6549/TCHQ-GSQL năm 2018 về lưu giữ máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close