VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6869/VPCP-KGVX
Chuẩn bị nội dung báo cáo việc triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và đào tạo

Căn cứ Báo cáo kết quả Phiên họp chuyên đề về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (văn bản số 571/BC- UBVHGDTTN14 ngày 08 tháng 6 năm 2017), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 30 tháng 5 năm 2017 về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; chuẩn bị nội dung báo cáo việc triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3) VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6869/VPCP-KGVX năm 2017 chuẩn bị nội dung báo cáo việc triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 6869/VPCP-KGVX Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6869/VPCP-KGVX năm 2017 chuẩn bị nội dung báo cáo việc triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close