BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/TCT-DNNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 666/CT-THNVDT ngày 28/03/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp tư nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 05/08/2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2493/TCT-TNCN trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp tư nhân (có bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu công văn nêu trên để giải quyết kịp thời những phát sinh vướng mắc tại địa phương cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 731/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 731/TCT-DNNCN Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày có hiệu lực 05/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 731/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close