BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7609/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn 061/2018/LFVN của Công ty Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam.
(Địa chỉ: Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 061/2018/LFVN ngày 26/10/2018 của Công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam về việc giải trình về lô hàng áp mã xe máy nguyên chiếc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn 1403/HQHN-TXNK ngày 11/5/2018, công văn số 1955/HQHN-TXNK ngày 26/6/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4695/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2018 hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội làm việc trực tiếp với Công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam, đôn đốc và hướng dẫn doanh nghiệp phân loại hàng hóa theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và thực hiện tiếp các thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến và thông báo để Công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7609/TCHQ-TXNK năm 2018 giải trình về lô hàng áp mã xe máy nguyên chiếc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 7609/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày có hiệu lực 25/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7609/TCHQ-TXNK năm 2018 giải trình về lô hàng áp mã xe máy nguyên chiếc do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close