VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8101/VPCP-QHQT
V/v thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội;
- Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Wallonie - Bruxelles có Thư đề ngày 20 tháng 7 năm 2018 gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến dự án thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác sáng lập Trường hoàn thiện hồ sơ về việc thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Thư);
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam;
- UBND các TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh;
- Phái đoàn EU tại VN (để biết);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8101/VPCP-QHQT năm 2018 về thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8101/VPCP-QHQT Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8101/VPCP-QHQT năm 2018 về thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close