VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8298/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo nội dung theo công văn số 4661/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin Truyền thông;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8319/BTC-TCT ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc rà soát nội dung phản ánh tại bài viết trên Báo Lao động về việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép, ý kiến của Bộ Công Thương (văn bản số 5913/BCT-QLTT ngày 27 tháng 7 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5140/BKHĐT-TCTT ngày 27 tháng 7 năm 2018); Bộ Thông tin Truyền thông (văn bản số 2448/BTTTT-TTCS ngày 27 tháng 7 năm 2018), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 5779/NHNN-TT ngày 31 tháng 7 năm 2018), Bộ Công an (các văn bản số 1787/BCA-TCAN ngày 03 tháng 8 năm 2018, 346/BC-BCA-TCAN ngày 03 tháng 8 năm 2018), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 3621/BVHTTDL-KHTC ngày 14 tháng 8 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (văn bản số 8061/UBND-KT ngày 07 tháng 8 năm 2018), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại văn bản số: 4661/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2018 và văn bản số 6661/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 7 năm 2018.

2. Giao Bộ Tài chính:

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nội dung quản lý thuế đối với hoạt động thanh toán điện tử tại Việt Nam.

- Chỉ đạo Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu tại văn bản số 8319/BTC-TCT ngày 12 tháng 7 năm 2018.

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các Sở du lịch tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các doanh nghiệp lữ hành để sớm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bao gồm cả biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động.

- Làm đầu mối xây dựng quy chế phối hợp thông tin giữa các Bộ, ngành để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là du lịch giá rẻ.

- Chỉ đạo Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành trong nước.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, viễn thông ... để đề xuất các biện pháp quản lý đối với hoạt động thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS, ví điện tử Alipay, Wechat pay, những ví điện tử phổ biến và được ưa chuộng đối với khách du lịch.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách để các ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp các hoạt động thanh toán qua ví điện tử thay vì các đối tượng bán hàng cung cấp bất hợp pháp như hiện nay.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho du khách nước ngoài, xử lý nghiêm các sai phạm về thanh toán bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

5. Giao Bộ Công Thương

- Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trung tâm mua sắm, các cửa hàng bán hàng cho khách du lịch về việc thực hiện các quy định về niêm yết nguồn gốc xuất xứ, giá cả, đơn vị định lượng của hàng hóa. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý, tịch thu hàng hóa, xử phạt theo quy định hiện hành; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

6. Giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương quản lý chặt chẽ để ngăn chặn, trục xuất các trường hợp lao động chui, lợi dụng visa du lịch vào Việt Nam để ở lại kinh doanh, làm hướng dẫn viên bất hợp pháp.

7. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện về tình trạng du lịch 0 đồng trên phạm vi toàn quốc và các tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay.

8. Giao Bộ Thông tin Truyền thông tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc, không để lợi dụng thông tin về các đoàn khách du lịch làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư tại Việt Nam.

9. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và các địa phương xuất hiện nhiều đoàn khách du lịch:

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và các địa phương liên quan phối hợp cùng với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền.

- Tăng cường kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành có liên quan đến tình trạng du lịch 0 đồng, các trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nếu xảy ra vi phạm.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, xử lý và công khai kết quả xử lý tại các điểm kinh doanh vi phạm.

- Giao Sở du lịch chủ trì, đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều phối các hoạt động phối hợp của liên ngành trên địa bàn.

10. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động cung cấp các thông tin cụ thể, ngắn gọn, kịp thời, chính xác về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thanh toán không bằng tiền mặt ... để Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

(Gửi kèm các văn bản nêu trên)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Các Vụ: NC, V.I, KGVX, QHĐP, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).H.Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8298/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo nội dung theo công văn 4661/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8298/VPCP-KTTH Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8298/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo nội dung theo công văn 4661/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close