ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/UBDT-KHTC
V/v công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 5157/BKHĐT-PTDN ngày 30/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV. Sau khi nghiên cứu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, không trực tiếp quản lý ngành, lĩnh vực kinh tế, không có doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, nên không thực hiện công tác hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, không có dịch vụ tư vấn và mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với lý do nêu trên, Ủy ban Dân tộc đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư không yêu cầu Ủy ban Dân tộc báo cáo các công tác liên quan đến doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ KHTC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 899/UBDT-KHTC năm 2018 công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 899/UBDT-KHTC Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày có hiệu lực 13/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 899/UBDT-KHTC năm 2018 công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close