TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa tại KKTCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1838/HQHT-NV ngày 20/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo vướng mắc xử lý hàng tồn đọng trước ngày 01/9/2016 của Công ty cổ phần Thái Phát Đạt tại công văn số 268/HQHT-NV ngày 02/3/2017, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 40 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính xác định thời điểm tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.

Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Thẩm quyền xử lý hoàn thuế thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế.

Theo hướng dẫn tại công văn số 15120/BTC-CST ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài còn tồn trong các Khu KTCK không được hưởng chính sách ưu đãi của khu phi thuế quan đến ngày 01/9/2016 chưa thực hiện tái xuất phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP Thái Phát Đạt chuyển tiêu thụ nội địa phải nộp thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 15120/BTC-CST nhưng sau đó tái xuất ra nước ngoài được xem xét hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Về thời hạn 365 ngày:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh rà soát thời điểm phát sinh các tờ khai xuất khẩu hàng hóa để làm cơ sở xem xét xử lý thuế cho doanh nghiệp.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ điểm 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) thì cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Căn cứ khoản 2 Điểm 1 Nghị định số 146/2017/N Đ-CP ngày 15/12/2017 (có hiệu lực ngày 01/2/2018) thì cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

3. Liên quan đến vướng mắc xử lý hàng tồn đọng trước ngày 01/9/2016 của Công ty CP Thái Phát Đạt, Bộ Tài chính có công văn số 120/BTC-CST ngày 05/01/2017 trả lời Công ty CP Thái Phát Đạt về chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ính kèm).

Cục Thuế XNK có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 919/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 919/TXNK-CST Ngày ban hành 09/02/2018
Ngày có hiệu lực 09/02/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 919/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close