BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/TCT-TNCN
V/v xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 578/CT-TNCN đề ngày 12/02/2018 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính

Căn cứ các quy định nêu trên và qua nghiên cứu hồ sơ, trường hợp Ông Lê Văn Non bị chẩn đoán Ung thư gan đa ổ gan trái, tăng huyết áp vô căn, viêm gan virus B mạn là mắc bệnh hiểm nghèo theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính. Năm 2017, Ông Lê Văn Non tiếp tục điều trị bệnh hiểm nghèo theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ và có hồ sơ chứng minh đầy đủ thì Ông Lê Văn Non thuộc diện người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo và được xét giảm thuế TNCN theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1578/TCT-TNCN năm 2018 về việc xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN của của Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1578/TCT-TNCN Ngày ban hành 27/04/2018
Ngày có hiệu lực 27/04/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1578/TCT-TNCN năm 2018 về việc xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN của của Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close