ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI”

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” (sau đây gọi tắt là Dự án);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tham gia triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm;

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm việc với người chưa thành niên góp phần nâng cao tỷ lệ điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người. Chủ động đề xuất, kiến nghị, góp ý sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình, mua bán người ngày càng hiệu quả hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10% - 15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15% - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp.

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em,... đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 100% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”; trong đó 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này;

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em;

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Dự án được gắn với các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến năm 2020.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội trong thực hiện Dự án. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu về chính trị, pháp luật và đối ngoại.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA DỰ ÁN

1. Công tác phòng ngừa xã hội

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là với quần chúng nhân dân và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

- Chấn chỉnh và tăng cường các mặt quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm;

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, từng bước hoàn thiện, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm điển hình tiên tiến, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực và các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; tổ chức xây dựng các mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh là đoàn viên, thanh niên;

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngừa nhằm chặn đứng các hoạt động phạm tội. Củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa ngăn chặn tội phạm từ cơ sở;

- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly dị; bố mẹ nghiện ma túy, bị đi tù,...), phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời đối với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tội phạm mua bán người, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình;

- Xác định địa bàn, loại đối tượng có khả năng, điều kiện nghi vấn hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người; tiến hành phân loại, quản lý chính xác, đầy đủ để chủ động phát hiện và ngăn chặn tội phạm;

- Xác định nguyên nhân, điều kiện, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người từ năm 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người từ cấp cơ sở. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về loại tội phạm này để phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa tội phạm;

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thường xuyên tuần tra tại các khu vực hẻo lánh, địa bàn phức tạp không để tội phạm lợi dụng hoạt động;

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi,... để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

3. Công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý

- Làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư, tin báo tố giác về tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia;

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia một cách kịp thời, triệt để, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em...;

- Tăng cường công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, những trẻ em nghiện ma túy vào các trung tâm chữa bệnh tập trung theo quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải tạo đối tượng đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện, nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng đã hết hạn cải tạo, học tập được trở về, tái hòa nhập cộng đồng;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế;

- Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người và tổ chức sơ kết, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, phòng chống bạo lực gia đình theo kế hoạch;

4. Công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, phát huy vai trò của gia đình, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về,... được tiếp tục đến trường học tập;

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

5. Công tác hợp tác quốc tế

Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia về tiếp nhận và trao đổi thông tin, hỗ trợ, phối hợp xác minh, điều tra, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Cử cán bộ chuyên trách tham gia các dự án, các lớp tập huấn, hội thảo để nâng cao năng lực công tác trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

6. Tăng cường huy động các nguồn lực

- Nghiên cứu xây dựng, bố trí lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người ở cấp tỉnh. Rà soát, đánh giá chính xác về lực lượng làm công tác chuyên trách để có kế hoạch bố trí hợp lý, hiệu quả;

- Cử cán bộ chuyên trách (lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính, cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương,...) tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật cũng như các kỹ năng nghiệp vụ tiếp xúc với trẻ em là nạn nhân của tội phạm xâm hại trẻ em, các vụ án bạo lực gia đình, mua bán người;

- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm; nâng cấp, trang bị các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm;

- Huy động các nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án cấp tỉnh; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Dự án.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tội phạm.

- Tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; tích cực điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người và tội phạm trong các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình; sử dụng các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng Công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tội phạm bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; phối hợp tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng; rà soát, nghiên cứu đề xuất hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi,.. cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người tái hòa nhập cộng đồng;

- Chủ trì tổ chức tốt các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,... để hỗ trợ cho trẻ.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em - bình đẳng giới, cộng tác viên làm công tác trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và người có uy tín trong cộng đồng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ tài liệu, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong các nhà trường;

- Nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các hoạt động giáo dục ngoại khóa. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả chấp hành pháp luật và tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần phòng ngừa, giảm thiểu thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQL-CA-PN về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; rà soát các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em để kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

7. Sở Tư pháp

Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý, giáo dục tại cộng đồng; thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

8. Sở Ngoại vụ

Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyền truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trên toàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ Internet,... nhằm hạn chế những tác động xấu đến trẻ em.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người thông qua hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa trành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình, mua bán người.

- Thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

13. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Dự án do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành được lồng ghép với kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy và dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020 và được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn I (2018): Thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án cấp tỉnh và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ lập kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Dự án.

- Giai đoạn II (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của Dự án và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 01 năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện qua cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm Đề án (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) tổng hợp. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết giai đoạn 2018 - 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo PCTP PCAIDS PCTNXH & XDPTBVANTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Anh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu 109/KH-UBND Ngày ban hành 28/11/2018
Ngày có hiệu lực 28/11/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tuyên Quang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close