ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO HOA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Căn cứ Chỉ thị số 501/CT-TTg ngày 03/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách đối với người Hoa;

Để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Hoa, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Hoa phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Hoa.

2. Yêu cầu

Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công để tiếp tục, kịp thời thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển toàn diện các mặt về kinh tế, văn hóa - xã hội cho đồng bào Hoa, giúp đồng bào Hoa có những bước phát triển sản xuất, giảm nghèo ổn định cuộc sống. Tạo điều kiện để bảo tồn và phát triển các văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Hoa, đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, y tế cho đồng bào Hoa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trong đồng bào Hoa, 100% hộ đồng bào Hoa có nhà ở; hệ thống giao thông kiên cố có đường ô tô đến trên 95% xã, ấp.

b) Phấn đấu đến năm 2021 hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; trên 99% hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 99% hộ gia đình được dùng điện; số hộ có nhà tiêu, hố xí hợp vệ sinh đạt 85%.

c) Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 40%, vận động trẻ mẫu giáo đến lớp đạt 99%.

d) Phấn đấu đến năm 2021 đào tạo nghề cho khoảng 10% lao động là con em đồng bào Hoa. Đảm bảo 100% đối tượng là đồng bào Hoa có nhu cầu đăng ký học nghề được đào tạo nghề và hỗ trợ kinh phí học nghề.

đ) Tăng cường phối hợp thực hiện việc tư vấn trợ giúp pháp lý trong đó 100% số hộ đồng bào Hoa nghèo được tư vấn trợ giúp pháp lý.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị số 62-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Chỉ thị số 501/TTg ngày 03/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 125/TB-VPCP ngày 13/6/2007 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện công tác người Hoa; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường công tác người Hoa thời kỳ hội nhập; các chương trình, đề án, kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội, tạo cơ hội cho đồng bào Hoa có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

b) Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tập trung huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng để hỗ trợ phát triển kinh tế cho vùng đồng bào Hoa sinh sống đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

c) Nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc. Thực hiện các chính sách dân tộc và đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm duy trì, bảo lưu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Hoa.

d) Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật trên địa bàn. Coi trọng công tác trợ giúp pháp lý, xây dựng tủ sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động, tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào Hoa, củng cố hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào Hoa sinh sống.

đ) Quan tâm xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong vùng có đông đồng bào Hoa sinh sống; phát huy vai trò của trưởng ấp, người có uy tín trong vùng đồng bào Hoa; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để kẻ xấu lợi dụng dân tộc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

e) Chú trọng cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc về y tế, giáo dục, đào tạo; bảo tồn phát huy, phát triển các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và hôn nhân trong gia đình người Hoa theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả các chương trình xã hội, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào.

g) Tập trung đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Bảo tồn phát triển văn hóa - xã hội vùng đồng bào Hoa.

2. Những giải pháp thực hiện từ năm 2017 - 2021

a) Các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác dân tộc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

b) Tập trung xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể, phù hợp theo từng vùng nhằm phát triển kinh tế cho đồng bào Hoa.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam, nắm chắc diễn biến tâm tư, nguyện vọng, giải quyết tốt những bức xúc của đồng bào, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, động viên đồng bào Hoa tích cực tham gia hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng, cải thiện cuộc sống, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tuyên truyền đến đồng bào Hoa ở những vùng sâu, vùng xa, các lợi ích chính đáng trong các lĩnh vực như: Đất đai, hôn nhân và gia đình, giao thông, khiếu nại, tố cáo, phòng chống ma túy… góp phần nâng cao nhận thức củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, chính quyền. Trong công tác tuyên truyền cần đổi mới thường xuyên, đa dạng phương thức tuyên truyền giúp đồng bào Hoa dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp cận các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện tốt công tác đưa các ấn phẩm, báo, tạp chí về vùng đồng bào Hoa sinh sống. Đây là một kênh thông tin đa dạng, cung cấp cho đồng bào về kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giúp đồng bào phát triển kinh tế gia đình.

đ) Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống của đồng bào Hoa cần được tăng cường, đảm bảo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

e) Vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh. Thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tổ chức gặp gỡ giao lưu giữa người có uy tín trên địa bàn tỉnh với người có uy tín của các tỉnh bạn nhằm tạo điều kiện để người có uy tín học hỏi kinh nghiệm giữa các vùng miền, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh.

g) Công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức là đồng bào Hoa ở các sở, ban, ngành, địa phương cần được quan tâm thực hiện tốt nhằm phát triển đội ngũ, cán bộ công chức, viên chức đồng bào Hoa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

h) Cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề nhằm tạo ra lực lượng lao động có tay nghề góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

i) Thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền lưu động các nội dung pháp luật về dân sự, đất đai, khiếu nại, tố cáo.

k) Tăng cường công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho đồng bào Hoa. Tổ chức triển khai chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

l) Tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi thuộc các chương trình khuyến nông. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, đa dạng hóa các sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chế biến, hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô.

m) Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây mới, sửa chữa các công trình nước tập trung, điện sinh hoạt, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, mở mới và nâng cấp đường giao thông đến các xã có đông đồng bào Hoa sinh sống.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực của Ban Dân tộc. Tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả, thực hiện định kỳ báo cáo UBND tỉnh để tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Quản lý tốt các cơ sở, trung tâm giảng dạy tiếng Hoa.

3. Sở Y tế

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông về chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình, dân số kế hoạch hóa gia đình.

4. Công an tỉnh

a) Chủ trì thống kê số liệu người Hoa trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10055/UBND-VX ngày 26/10/2016 về việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của Hội đoàn người Hoa.

b) Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật cho đồng bào Hoa. Chủ động nắm tình hình về đời sống, tâm tư của đồng bào, làm tốt công tác vận động quần chúng, tranh thủ số cốt cán, uy tín trong đồng bào Hoa.

c) Quản lý tốt các hoạt động tổ chức Hội đoàn của người Hoa, các trường, cơ sở, trung tâm Hoa ngữ và người nước ngoài đến nơi cộng đồng Hoa sinh sống để hoạt động tôn giáo, từ thiện, nhân đạo, du lịch đảm bảo tốt công tác đối ngoại và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, tham mưu các kế hoạch bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vận động đồng bào Hoa giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán, các ngành nghề tốt đẹp, bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Nội vụ

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tốt các chính sách cho CBCC người dân tộc thiểu số và đồng bào Hoa trên địa bàn.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới đạt hiệu quả, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đồng bào Hoa trong việc cung ứng giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển sản xuất, giúp cho diện mạo vùng nông thôn được khởi sắc, đời sống tinh thần của đồng bào Hoa được nâng lên.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành và địa phương phân bổ nguồn vốn, lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội để thực hiện kế hoạch.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng các chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

11. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, giúp hộ đồng bào nghèo Hoa có việc làm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

12. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý các nguồn vốn.

13. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện công tác xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại vùng có đồng bào Hoa sinh sống.

14. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các đề tài khoa học hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào Hoa. Chương trình khoa học trọng điểm cấp tỉnh về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc. Hỗ trợ đồng bào Hoa trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

15. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh.

16. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa

Xây dựng cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ động huy động các nguồn lực và tổ chức lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện tốt nội dung kế hoạch này. Hàng năm theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2021. Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả gửi về Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

kế hoạch 1319/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2021

Tên tiếng Anh kế hoạch 1319/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2021
Số hiệu 1319/KH-UBND Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày có hiệu lực 17/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Đồng Nai Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

kế hoạch 1319/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2021
Mục lục

Mục lục

Close