UBND TỈNH NAM ĐỊNH
BCĐ PC AIDS & PC MA TÚY,
MẠI DÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-BCĐ

Nam Định, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY”, “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” - NĂM 2017

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy’’. Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quvà hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn th và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự ở từng địa phương.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy, kiềm chế tình hình tội phạm về ma túy; tập trung triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và các nhóm tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm; ngăn chặn sự gia tăng số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở.

3. Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; lồng ghép việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và các chương trình kinh tế, xã hội khác trên cùng một địa bàn nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục đy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95/KL-TW ngày 02/4/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

2. Củng c, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các tuyến, địa bàn phức tạp, địa bàn giáp ranh; chú trọng lồng ghép Chương trình phòng, chống ma túy gắn với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa"...

4. Tăng cưng phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp quyết liệt, xử lý nghiêm minh, kịp thời tội phạm về ma túy; triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyn trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp về địa phương tiêu thụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đu tranh giải quyết trọng, tụ đim phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn phường, xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả công tác “xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo nhân rộng, góp phần thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT.

5. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng chính sách pháp luật, không oan, sai.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường kim tra phát hiện, xử lý kịp thời tội phạm lợi dụng các loại hình dịch vụ trong các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke đsử dụng và tổ chức sử dụng các chất ma túy, nhất là ma túy tng hp; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán, xuất, nhập khẩu, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc điều chế và sản xuất ma túy tổng hợp.

6. Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng Công an, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong sạch, vững mạnh; củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, dân phòng, thanh niên xung kích, tổ tự quản, t an ninh nhân dân, t hòa giải... ở từng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học làm lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

7. Gắn thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy với đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên các cá nhân, gia đình và thân nhân những người đã có công trong quá trình tham gia công tác phòng, chống ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thc phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm có nguy cơ cao. Cụ th:

- Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về các mô hình công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng; tổ chức tập huấn phòng, chống ma túy cho các cán bộ Phòng Văn hóa, Đài phát thanh các huyện, thành phố.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn thông qua các hình thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch.

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống ma túy tại các trường học; đổi mới nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với các hoạt động giáo dục.

- Sở Y tế ban hành tài liệu tuyên truyền về ma túy tng hp, phối hợp với các cơ quan truyền thông đy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung, nhất là ma túy tổng hợp trong giai đoạn hiện nay.

- Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy’’ và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6).

- Đề nghỦy ban Mặt trận tquốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cp, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với cuộc vận động “xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, xóm, thôn, làng, xã văn hóa không có tệ nạn ma túy”. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chng ma túy và xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện chuyên đề phòng, chống ma túy từ gia đình hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tập trung vào các nội dung sau:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, nghiện ma túy cho hội viên, người có nguy cơ mắc nghiện, người nghiện ma túy ở cộng đồng (thông qua các hình thức như tọa đàm, tập huấn, giao lưu, viết bài cung cấp cho đài truyền thanh, tiếp cận truyền thông trc tiếp...)

+ Phối hợp với lực lượng Công an, các đoàn thể cấp xã, thường xuyên rà soát lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động người có nguy cơ cao, người nghi nghiện ma túy đi xét nghiệm, nhằm phát hiện người nghiện ma túy để có biện pháp cai, chữa trị kịp thời.

+ Phân công cho hội viên đảm nhận qun lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc cộng đồng sau không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai của địa phương, như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sng, tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện...

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

- Giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy nht là ma túy tng hợp về địa bàn tỉnh tiêu thụ; Kịp thời phát hiện, lập danh sách các điểm, tụ điểm phc tạp đtập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh, xử lý nhất là các điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Có kế hoạch phối hợp chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thxã hội giải quyết triệt xóa, hoặc vô hiệu hóa, không để phức tạp trở lại. Địa bàn nào để tụ điểm phát sinh mà công an địa phương không nắm được, không báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết phải xử lý Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp quản lý hành chính với các biện pháp nghiệp vụ, trong đó coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân, hộ khu, đăng ký, khai báo tạm trú, tạm vắng, gắn với công tác phát động phong trào, vận động nhân dân ở khu dân cư, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm ma túy; Phối hợp, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo NĐ111/CP, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo NĐ94/CP, hồ sơ đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo NĐ221/CP.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không đxảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án ma túy điểm để tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

- Sở Y tế tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất trong các cơ sở Y tế theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tng hp trong địa bàn tỉnh.

- Các sở, ngành chức năng, các cấp chính quyền, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong việc cấp giấy phép kinh doanh hành nghề cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm, phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tân dược, hóa chất có liên quan đến ma túy tiền chất, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các cơ sở vi phạm pháp luật về ma túy, tệ nạn xã hội, kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

3. Công tác cai nghiện

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng các trung tâm mở, triển khai quyết liệt đưa người đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP và tinh thần Nghị quyết 98/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 77/2014/QH13 của Quốc hội. Nâng cao hiệu quả các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai nhất là việc phân công cho các hội, đoàn th, tình nguyện viên, phối hợp với gia đình, quản lý giúp đỡ người sau cai, phòng, chống tái nghiện.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình cai nghiện; triển khai việc cho người nghiện sau cai nghiện vay vốn tạo việc làm. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng các xã, phường, thị trấn; tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như trạm y tế xã, phường, Nhà văn hóa... làm cơ sở tổ chức cắt con nghiện ma túy tại cộng đồng. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa các đối tượng vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Sở Y tế làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị nghiện các dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh; sơ kết đánh giá kết quả 03 năm thực hiện thí điểm điều trị thay thế Methadone làm cơ sở đề tiếp tục thực hiện và mở rộng. Tổ chức đào tạo, cấp chứng chcho toàn bộ cán bộ, y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy đến các cấp cơ sở đtổ chức thực hiện. Kế hoạch các đơn vị, địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các ngành, đoàn thể, địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

3. Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh đchỉ đạo. Báo cáo sơ kết toàn đợt tấn công gửi về UBND tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 03/7/2017 để tập hợp báo cáo đúng thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C41, C42-B Công an;
- TTBCĐ tỉnh (PV11)- Công an tnh;
- Lưu: VP1, VP7, VP8.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Lê Đoài

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 19/KH-BCĐ mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy, hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy’’ năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu 19/KH-BCĐ Ngày ban hành 29/05/2017
Ngày có hiệu lực 29/05/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nam Định Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 19/KH-BCĐ mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy, hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy’’ năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tỉnh Nam Định ban hành
Mục lục

Mục lục

Close