ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHỐNG XUỐNG CẤP DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 134/2017/ND-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định số 23/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ

1. Mục tiêu:

Việc hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích của tỉnh trở thành những di sản có giá trị cao về văn hóa, lịch sử, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương, đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành phải thực hiện thường xuyên, thận trọng và đúng quy định Luật Di sản văn hoá.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, cụ thể hoá để thực hiện có hiệu quả trong việc bảo quản tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá theo kế hoạch này.

Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn và quản lý di sản, cũng như bảo tồn những đặc trưng văn hóa tiêu biểu tại địa phương. Có giải pháp huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.

2. Nhiệm vụ:

- Đối với di tích quốc gia: hỗ trợ kinh phí đầu tư và đối ứng tu bổ chống xuống cấp di tích (do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá giai đoạn 2017 - 2020).

- Đối với di tích cấp tỉnh: hỗ trợ kinh phí đầu tư chống xuống cấp các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020, ưu tiên bảo quản, tu bổ, tôn tạo các di tích hư hại nặng nhằm chống xuống cấp các công trình xây dựng, kiến trúc nghệ thuật tín ngưỡng dân gian. Chú trọng các di tích lịch sử - văn hóa thuận lợi cho phát triển du lịch gắn với tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

II. Danh mục các di tích được đầu tư chống xuống cấp giai đoạn 2018-2020: (có danh mục chi tiết kèm theo).

III. Kinh phí thực hiện: (có phụ lục kèm theo).

Tổng vốn hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích giai đoạn 2018 - 2020 là: 22.1 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn hỗ trợ kinh phí đầu tư và đối ứng để chống xuống cấp các di tích quốc gia (do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá hàng năm): 5.05 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ kinh phí đầu tư chống xuống cấp các di tích cấp tỉnh: 17.05 tỷ đồng.

IV. Giải pháp thực hiện

- Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân trong và ngoài nước.

- Tăng cường phối hợp, lồng ghép với các Chương trình khác của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện các dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ đầu tư tổ chức triển khai các dự án tu bổ chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương có liên quan trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ, bố trí vốn sự nghiệp để thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, của địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

4. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đối ứng tổ chức triển khai các dự án tu bổ chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh tại địa phương

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch này.

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 01 tháng 12./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT&DL);
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, VHTTDL;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX.VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

DANH MỤC

DI TÍCH CHỐNG XUỐNG CẤP
(Kèm theo Kế hoạch số 194/KH-UBND của UBND Tỉnh ngày 29 tháng 8 năm 2018)

SỐ TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

HẠNG MỤC TU BỔ

KINH PHÍ
(TỶ ĐỒNG)

GHI CHÚ

I

DI TÍCH QUỐC GIA

 

 

5.05

 

1

Đình Định Yên

H. Lai Vung

- Tu bổ Nhà khách (kèo, đòn tay, rui,mè).

- Võ ca: Phục hồi lại võ ca theo hiện trạng gốc di tích.

2.00

 

2

Chùa Kiến An Cung

TP. Sa Đéc

Tu bổ Tây lang (xuyên, trính, đòn tay, rui và mái lợp)

1,00

 

3

Di tích Nguyễn Sinh Sắc

TP. Cao Lãnh

Tu bổ Vòm mộ và chống sụp lún nền mộ

500

 

4

Đình Phú Hựu

H. Châu Thành

Tu bổ hệ vách tường bao quanh Chính điện và Hậu điện)

500

 

5

Đình Tân Phú Trung

H. Châu Thành

Tu bổ Chính điện (xuyên, trính, đòn tay và ngói lợp)

500

 

6

Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung

H. Tân Hồng

Tu bộ bệ tượng và nhóm tượng đài

500

 

7

Chùa Bửu Hưng

H. Lai Vung

Tu bổ Hậu tổ (rui, đòn tay, ngói lợp)

500

 

II

DI TÍCH CẤP TỈNH

 

 

17.05

 

1

Bia Chi bộ đầu tiên

TP. Cao Lãnh

- Tu bổ nền gạch đế Bia.

- Tu bổ nền sân lễ và hoa viên.

300

 

2

Đình Tân An

TP. Cao Lãnh

- Tu bổ Võ ca (cải tạo mái ngói)

- Tu bổ Nhà khói(cột và lát gạch nền).

100

 

3

Đình Bằng Lăng

TP. Cao Lãnh

- Tu bổ nhà khách (kèo, đoàn tay, mái lợp và nền gạch).

50

 

4

Đình Mỹ Ngãi

TP. Cao Lãnh

Tu bổ Chính điện, Võ ca, Nhà khói (cột, kèo, đòn tay, xuyên trính, mái lợp)

1,00

 

5

Đình Tân Tịch

TP. Cao Lãnh

- Tu bổ Võ ca (cột chính, kèo, đòn tay).

- Tu bỏ Nhà khách (cột, kèo, đòn tay).

300

 

6

Đình Thượng Văn

H. Cao Lãnh

- Tu bổ mái lợp Chính điện và Võ ca.

- Tu bổ nền Võ ca.

500

 

7

Bia Chiến thắng giải phóng Thanh Mỹ

H. Tháp Mười

Tu bổ Văn bia và hoa viên; chân đế bia (lát đá granite); Sơn nhủ đồng phần phù điêu.

200

 

8

Bia Vụ thảm sát Lợi An

H.Tháp Mười

- Tu bổ, nâng cấp nền Bia.

- Tu bổ văn Bia (bằng chất liêu đá granite)

100

 

9

Miếu bà Chúa Xứ

H. Tháp Mười

Tu bổ mái lợp Chính điện

50

 

10

Đền thờ Đốc Binh Kiều

H. Tháp Mười

- Tu bổ Chính điện (mái lợp)

- Tu bổ Nhà khói (nền và mái lợp).

1,00

 

11

Đình An Phong

H. Thanh Bình

Tu bổ Chính điện ( cột, kèo, đòn tay, mè mái lợp).

1.50

 

12

Đình Tân Long

H. Thanh Bình

Gia cố nhà Tiên sư (mái lợp, các vì kèo, đòn tay).

600

 

13

Đình Phú Thành A

H. Tam Nông

Tu bổ vách tường và nền gạch Chính điện, Võ ca

300

 

14

Đình Tân An Trung

H. Lấp Vò

- Tu bổ Võ ca (mái lợp và nền gạch).

- Tu bổ Nhà khói (hệ kèo, đòn tay).

700

 

15

Cụm di tích Đài chiến sĩ trận vong, bia tưởng niệm và đình Cai Châu

H. Lấp Vò

Tu bổ Đài chiến sĩ trận vong

100

 

16

Bia lưu niệm bác Tôn Đức Thắng

H. Lấp Vò

- Tu bổ Tượng và nhà bia Bác Tôn.

- Bổ sung tên chữ nổi màu vàng dưới bệ tượng.

50

 

17

Đình Vĩnh Thới

H. Lai Vung

- Tu bổ mái lợp Chính điện (đòn tay, mè).

- Tu bổ Nhà khách (xuyên, trính, mè, ngói lợp)

1.00

 

18

Trụ sở Uỷ ban khởi nghĩa

TP, Sa Đéc

Tu bổ ngôi nhà chính (vách, cửa, hệ thống mái lợp)

1,. 0

 

19

Đình Vĩnh Phước

TP, Sa Đéc

Tu bổ mái lợp Hậu điện, cổng tam quan và hàng rào

500

 

20

Xóm Rẫy cụ Hồ

TP, Sa Đéc

- Tu bổ Chính điện ngôi đình và hoa viên Bia ghi dâu sự kiện

300

 

21

Chùa Thiên Hậu

TP, Sa Đéc

Tu bổ Tây lang, Đông lang (kèo, đòn tay và ngói lợp)

300

 

22

Đình Tân Quy Tây

TP, Sa Đéc

Tu bổ Chính điện và Hậu điện (xuyên trính, đòn tay và ngói lợp)

1.00

 

23

Đình Tân Nhuận Đông

H. Châu Thành

Tu bổ Chính điện và Võ ca (đòn tay và ngói lợp)

500

 

24

Đình Long Thuận

H. Hồng Ngự

Tu bổ Võ ca và Chính điện (đòn tay, rui và ngói lợp)

500

 

25

Long Khương Miếu

H. Hồng Ngự

- Tu bổ Võ ca và Chính điện (toàn bộ mái ngói và hệ mái).

1.00

 

26

Chúa Xứ cổ miếu

H. Hồng Ngự

Tu bổ chính điện (đòn tay và mái lợp)

300

 

27

Đình Thường Lạc

TX. Hồng Ngự

Tu bổ cột, kèo, xuyên, trính, đòn tay và mái lợp Võ ca, Chính điện, Nhà khách

1.50

 

28

Đình Tân Hội

TX. Hồng Ngự

- Tu bổ vách tường và nền Võ ca, Chính điện.

- Tu bổ mái ngói nối giữa võ ca và chính điện.

300

 

29

Đền thờ Huỳnh Công Huy

H. Tân Hồng

Tu bổ cột, kèo, xuyên, trính, đòn tay và mái lợp Võ ca, Chính điện, Nhà khách

150

 

30

Chùa Phước Thiện

H. Tân Hồng

Tu bổ chính điện và Hậu tổ (đồn tay và mái lợp)

500

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2018 về chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020

Số hiệu 194/KH-UBND Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Đồng Tháp Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2018 về chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020
Mục lục

Mục lục

Close