BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1084/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 12 tháng 11 năm 2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức Plan về việc thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực”;
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức Plan tại Việt Nam ký ngày 01 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực” trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

THỂ LỆ

CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

Cuộc thi nhằm tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp thông qua việc khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh viết về những kỷ niệm sâu sắc của họ đối với giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp.

Thông qua các bài viết nhằm phản ánh những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với thầy, cô giáo chủ nhiệm, góp phần nâng cao tính giáo dục về tấm gương đạo đức nhà giáo.

Cuộc thi đồng thời là đợt tuyên truyền về các phương pháp "giáo dục kỷ luật tích cực" trong công tác chủ nhiệm lớp. Đó là việc giáo viên chủ nhiệm lớp sử dụng các biện pháp giáo dục học sinh mà không sử dụng đến các hình thức bạo lực, trừng phạt; thay vào đó là việc áp dụng các hình thức kỷ luật tích cực để giúp học sinh giảm thiểu những hành vi không phù hợp, củng cố các hành vi tích cực và phát triển nhân cách một cách tốt đẹp và bền vững.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên cuộc thi: Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp

2. Nội dung các tác phẩm dự thi

Tác phẩm dự thi tập trung vào “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”, cụ thể như sau:

- Những ấn tượng sâu sắc về nhiệm vụ, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông;

- Những trường hợp tiêu biểu, điển hình về khả năng sáng tạo với phương pháp kỷ luật tích cực trong quá trình thực hiện công tác chủ nhiệm;

- Những kỷ niệm sâu sắc, những tác động và ảnh hưởng tích cực từ người giáo viên chủ nhiệm đối với cá nhân tác giả.

3. Đối tượng tham gia

Các nhà quản lý giáo dục; các thầy cô giáo đang trực tiếp đứng lớp, làm công tác chủ nhiệm; các thầy cô giáo đã nghỉ hưu; các bậc phụ huynh; các em học sinh, sinh viên ở trong nước và nước ngoài đều có thể gửi bài tham gia cuộc thi.

4. Thể loại và hình thức trình bày

- Các tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ.

- Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4.

- Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi ghi rõ trên trang đầu tiên của tác phẩm dự thi để Ban tổ chức làm phách khi chấm (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

- Các tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Các tác phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.

5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Có 02 giải thưởng sẽ được trao cho các tập thể có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, bao gồm: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Plan tại Việt Nam cấp và 5.000.000đ tiền thưởng cho mỗi giải.

Có 21 giải thưởng sẽ được trao cho các cá nhân, bao gồm:

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Plan tại Việt Nam cấp và 10.000.000đ tiền thưởng;

- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Plan tại Việt Nam cấp và 7.000.000đ tiền thưởng;

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Plan tại Việt Nam cấp và 5.000.000đ tiền thưởng;

- 15 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Plan tại Việt Nam cấp và 2.000.000đ tiền thưởng.

(Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà các tác giả đoạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà nước)

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại (3 số báo liên tiếp), trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp 20 tháng 11 năm 2011.

6. Sử dụng tác phẩm

Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả.

Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động của Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường Phương pháp kỷ luật tích cực” dưới mọi hình thức theo quy định hiện hành của nhà nước.

7. Số lượng và thời hạn nhận tác phẩm thi

- Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 30/9/2011 (các tác giả gửi qua đường bưu điện, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi).

8. Địa chỉ nhận bài dự thi

Tác phẩm dự thi có thể gửi về 1 trong 2 địa chỉ sau:

(a) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Bà Nguyễn Thị Hương - ĐT: 0989.398539/ Email: [email protected]).

(b) Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - ĐT: 0904.388614/ Email: [email protected]).

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức cuộc thi thuộc nguồn kinh phí triển khai thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em – Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực”.

 

PHỤ LỤC

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP”
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:.................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................

Quê quán:................................................................................................................

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:..........................................................................

Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................................

Điện thoại, Email(nếu có):........................................................................................

2. Thông về giáo viên chủ nhiệm được viết đến trong tác phẩm dự thi:

Họ và tên:..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:...............................................................................................

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:...........................................................................

Điện thoại, Email(nếu có):.........................................................................................

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/03/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1084/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 18/03/2011
Ngày có hiệu lực 18/03/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close