BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1248/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BƠI LỘI HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch công tác của Bộ GD&DT (công văn số 5126/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 8 năm 2010 về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Bơi lội học sinh toàn quốc năm 2011.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến kết thúc giải.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch tài chính, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự giải, các thành viên Ban Tổ chức, trọng tài và các vận động viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Tổng cục TDTT – Bộ VHTTDL (để ph/h);
- Hiệp hội TTDNVN (để ph/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV..

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI BƠI LỘI HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1248 /QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thí điểm dạy bơi trong các trường phổ thông, đặc biệt là cấp tiểu học. Tăng cường công tác dạy, học bơi cho học sinh góp phần hạn chế, đẩy lùi tử vong do đuối nước gây nên đối với học sinh;

- Tiếp tục duy trì phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và thành viên tham dự giải.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT - TTg về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao;

- Các đơn vị tuyển chọn và cử VĐV dự thi theo đúng đối tượng quy định, đảm bảo trình độ chuyên môn cho việc thi đấu;

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức;

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đối tượng tham dự giải của đơn vị mình.

Điều 2. Đơn vị và đối tượng tham gia

1. Đơn vị dự thi: Mỗi sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một đơn vị dự thi.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh trong năm học 2010 - 2011 đang học chương trình phổ thông đầy đủ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bao gồm: các trường công lập, bán công, dân lập, tư thục, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông (đã có sự thoả thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Uỷ ban nhân dân của địa phương về việc thành lập trường), được xếp loại học lực trung bình, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khoẻ tham gia giải.

3. Quy định độ tuổi của học sinh như sau:

- Cấp tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1999).

- Cấp THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1995)

- Cấp THPT: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1992)

Điều 3. Phân hệ và nội dung thi đấu

1. Phân chia hệ thi đấu

- Hệ nâng cao: Gồm những học sinh có đẳng cấp VĐV quốc gia (kiện tướng, cấp I); học sinh đã đạt giải (huy chương vàng, bạc, đồng) tại các giải quốc gia, quốc tế; học sinh học trong trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao.

- Hệ phong trào: Gồm những học sinh không thuộc đối tượng được quy định tại hệ thi đấu nâng cao.

2. Nội dung thi đấu

Hệ phong trào

Hệ nâng cao

* Cấp tiểu học

- Bơi tự do: 25m, 50m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 25m, 50m, (nam, nữ);

 

- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi ngửa: 50m, (nam, nữ);

* Cấp trung học cơ sở

- Bơi tự do: 25m, 50m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 25m, 50m, (nam,nữ);

- Bơi ngửa: 25m (nam, nữ);

- Tiếp sức: 4x 25m tự do (nam, nữ);

- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m, 100 (nam,nữ);

- Bơi ngửa: 50m, (nam, nữ);

- Bơi bướm: 50m (nam, nữ);

- Tiếp sức: 4x 50m tự do (nam, nữ).

* Cấp trung học phổ thông

- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m, 100m, (nam,nữ);

- Bơi ngửa: 50m (nam, nữ);

- Tiếp sức: 4x 50m tự do (nam, nữ);

- Bơi tự do: 100m, 200m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 100m, 200 (nam,nữ);

- Bơi ngửa: 100m (nam, nữ);

- Bơi bướm: 100m (nam, nữ);

- Bơi hỗn hợp: 100 (nam, nữ);

- Tiếp sức: 4 x 50m tự do (nữ, nam).

Điều 4. Thời gian và địa điểm thi đấu

1. Thời gian: Từ 24/6 đến 28/6/2011

2. Địa điểm: Bể bơi Câu lạc bộ Bơi lặn Tp. Đà Nẵng

3. Dự kiến chương trình

- Ngày 24/6/2011: từ 9:00 – 16:00: Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự, làm thẻ VĐV tại Câu lạc bộ Bơi lặn Tp. Đà Nẵng;

- 9h00 ngày 25/6/2011: Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên tại Câu lạc bộ Bơi lặn Tp. Đà Nẵng;

- 8h00 ngày 26/6/2011: Khai mạc giải;

- Từ ngày 26 – 28/6/2011: Thi đấu theo lịch chuyên môn.

Điều 5. Các quy định và thủ tục đăng ký

1. Quy định:

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa là 02 VĐV và 01 đội tiếp sức (riêng đơn vị đăng cai được quyền đăng ký tối đa 03 VĐV và 02 đội tiếp sức) tham gia thi đấu ở 01 nội dung tại mỗi hệ thi đấu.

- Mỗi VĐV được phép đăng ký tham gia tối đa 02 nội dung (không kể nội dung tiếp sức).

- Học sinh cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở cấp học đó.

2.  Thủ tục đăng ký

- Đăng ký sơ bộ: Các đơn vị tham dự giải Bơi lội học sinh toàn quốc - 2011 gửi danh sách đăng ký về Ban Tổ chức và đơn vị đăng cai chậm nhất trước ngày 30/5/2011 (bản đăng ký theo mẫu A2 đính kèm). Một bản gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác HSSV) địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, fax: 04.38684485, e.mail: [email protected], hoặc liên hệ với đ/c Phạm Văn Tịnh, ĐT: 0946083535. Một bản gửi về Sở GD&ĐT Tp. Đà Nẵng số 34 Hà Thị Thân, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, e.mail: [email protected], hoặc liên hệ với đ/c Hồ Anh Dũng, ĐT: 0905177536.

- Đăng ký chính thức: Các đơn vị khi về tham dự giải phải mang theo các giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký, kiểm tra nhân sự để cấp thẻ thi đấu.

+ Bản đăng ký dự thi của sở giáo dục và đào tạo theo mẫu A2.

+ Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao theo quy định hiện hành.

+ Học bạ của học sinh: nộp bản photo coppy trang đầu tiên có lý lịch trích ngang và trang có kết quả học tập của năm học hiện tại (có ký tên và đóng dấu của lãnh đạo trường).

+ Giấy khám sức khoẻ: xác nhận của cơ quan y tế đủ thẩm quyền xác nhận đảm bảo sức khoẻ dự thi môn bơi lội.

+ Nếu là học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT phải có văn bản đồng thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Uỷ ban nhân dân của địa phương về việc thành lập trường (bản photo copy).

+ Hồ sơ ảnh (theo mẫu A3)

+ Phiếu thi đấu của từng học sinh (theo mẫu A1 dưới đây):

Đơn vị: ………………………………………                                                           Mẫu A1

 

PHIẾU DỰ THI GIẢI BƠI LỘI HỌC SINH
TOÀN QUỐC NĂM 2011

 

Cấp học:……………………………

 

 

Ảnh cỡ 3x4

có dấu giáp lai  của trường

 

 

 - Họ và tên học sinh:                                                         

 - Ngày tháng năm sinh:                               Dân tộc:

 - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú:

 - Lớp:              Trường:

 - Quận (huyện):                                     - Tỉnh, thành phố:

 - Xếp loại học lực:                                 - Hạnh kiểm:

 

 

BGH trường

(Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )

Giám đốc sở GD&ĐT

(Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ, tên)

 

 

Điều 6. Luật, thể thức thi đấu và xếp hạng toàn đoàn

1. Luật thi đấu: Thi đấu theo Luật hiện hành của Ủy ban TDTT (cũ) nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2006.

2. Thể thức thi đấu: Thi đấu tính thành tích trực tiếp để xếp hạng.

3. Xếp hạng toàn đoàn: Giải toàn đoàn được tính theo số lượng huy chương vàng sau đó đến bạc và đồng. Nếu số lượng huy chương vàng, bạc và đồng bằng nhau sẽ ưu tiên cho các đoàn có nội dung tiếp sức theo thứ tự nhất, nhì và ba.

Điều 7. Kinh phí và chế độ bồi dưỡng

1. Kinh phí tổ chức và giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm.

2. Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ chi phí bồi dưỡng tập luyện, ăn, ở đi lại trong quá trình tham dự giải cho các thành viên của đoàn theo quy định hiện hành và đảm bảo an toàn cho đoàn của mình trong suốt thời gian giải diễn ra. Các đoàn tham dự giải nộp 20.000đ/người tiền làm thẻ cho cán bộ, HLV và VĐV.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại

1. Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng:

- Giải toàn đoàn: Cờ cho các đoàn đoạt hạng nhất, nhì và ba ở mỗi cấp học;

- Giải cá nhân: Gồm huy chương và phần thưởng cho các VĐV đạt giải nhất,  nhì và hai giải ba ở từng nội dung thi.

- Cấp giấy chứng nhận thành tích cho những học sinh đạt giải.

2. Các nội dung thi đấu nếu có dưới 03 VĐV hoặc dưới 03 đội tiếp sức, Ban Tổ chức sẽ xem xét và quyết định hình thức thi đấu và trao giải tại cuộc họp trưởng đoàn sau khi đã thông qua ý kiến của các đoàn.

3. Kỷ luật: Ban Tổ chức giải sẽ loại bỏ những VĐV vi phạm quy định về nhân sự bị phát hiện trước khi vào thi đấu. Đối với những vi phạm gian lận về tuổi, hồ sơ (giấy khai sinh, học bạ…) và vi phạm các quy định khác của Điều lệ mà Ban Tổ chức giải phát hiện được trong và sau khi giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền thi đấu, huỷ bỏ kết quả thi đấu. Đặc biệt đối với việc thiếu trung thực về tuổi, hồ sơ, học bạ, Ban Tổ chức giải sẽ truất quyền thi đấu đối với vận động viên vi phạm và cảnh cáo đơn vị có người vi phạm; đồng thời có văn bản kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý kỷ luật thích đáng đối với các cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thần của Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 26/7/2002 về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

4. Khiếu nại: Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản gửi cho tổng trọng tài, Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức giải, cụ thể như sau:

- Các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật do tổng trọng tài giải quyết ngay trong quá trình tổ chức thi đấu;

-  Các khiếu nại về nhân sự, Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời, nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải. Đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra và bị huỷ bỏ toàn bộ kết quả thi đấu của các VĐV đơn vị đó, đơn vị khiếu nại sai sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công việc thẩm tra của Ban Tổ chức và đều chịu kỷ luật tuỳ theo mức độ.

Điều 9. Công tác chỉ đạo giải

Giải Bơi lội học sinh toàn quốc -  2011 do Bộ Giáo dục và Đào chỉ đạo toàn bộ giải.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/03/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1248/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Bơi lội học sinh toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1248/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/03/2011
Ngày có hiệu lực 30/03/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1248/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Bơi lội học sinh toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close