NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1349/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2006 – 31/12/2008

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH112 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 - 31/12/2008 gồm 153 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- VPCP (2 bản);
- Lưu PC, VP.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2006 – 31/12/2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 06 năm 2009)

1. Các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006-31/12/2006:

STT

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định

1676/2004/QĐ-NHNN

23/12/2004

Về việc ban hành Quy chế Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán – Tài chính

16/02/2006

Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN ngày 16/01/2006 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán – Tài chính.

2

Quyết định

1247/2003/QĐ-NHNN

20/10/2003

Ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

3

Quyết định

1677/2003/QĐ-NHNN

31/12/2003

Về việc sửa đổi điều 2 Quyết định số 1247 ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

4

Quyết định

988/2004/QĐ-NHNN

05/08/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung vào điểm 5 Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN2 ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

5

Quyết định

1140/2004/QĐ-NHNN

10/9/2004

Về việc hủy bỏ mã Ngân hàng, sửa đổi, bổ sung ký hiệu mã tỉnh, thành phố, sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Phụ lục số 1 và tại điểm 4, điểm 5, Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

6

Quyết định

1321/2004/QĐ-NHNN

14/10/2004

Về việc bổ sung vào Điểm 5 Phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

7

Quyết định

1396/2004/QĐ-NHNN

29/10/2004

Về việc bổ sung vào điểm 5 Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

8

Quyết định

219/2005/QĐ-NHNN

04/03/2005

Về việc sửa đổi điểm 5 Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

9

Quyết định

407/2005/QĐ-NHNN

11/4/2005

Quyết định 407/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ ký hiệu số thứ tự của Ngân hàng thương mại cổ phần Mê Kông quy định tại Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18/02/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

10

Quyết định

1269/2001/QĐ-NHNN

08/10/2001

Về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

16/02/2006

Quyết định số 05/2006/QĐ-NHNN ngày 20/01/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

11

Quyết định

319/1998/QĐ-NHNN7

29/9/1998

Về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

24/03/2006

Quyết định số 07/2006/QĐ-NHNN ngày 26/01/2006 của Thống đốc NHNN về việc hủy bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 của Thống đốc NHNN về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

12

Thông tư

06/2003/TT-NHNN

10/4/2003

Về việc hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tổ chức tín dụng theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ

15/03/2006

Thông tư 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

13

Thông tư

03/2000/TT-NHNN5

16/03/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

18/05/2006

Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP.

14

Thông tư

12/2003/TT-NHNN

23/12/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 của NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

18/05/2006

Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP.

15

Quyết định

1077/2001/QĐ-NHNN

27/8/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 của NHNN và Thông tư số 12/2003/TT-NHNN ngày 23/12/2003 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 của NHNN hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi.

18/05/2006

Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP

16

Quyết định

1481/2001/QĐ-NHNN

26/11/2001

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với Nhà máy in tiền Quốc gia.

13/6/2006

Quyết định số 21/2006/QĐ-NHNN ngày 16/5/2006 ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy in tiền Quốc gia.

17

Quyết định

223/QĐ-NHNN

17/4/1996

Ban hành Quy chế về công tác phòng cháy, nổ, chữa cháy trong ngành Ngân hàng

12/6/2006

Quyết định số 22/2006/QĐ-NHNN ngày 18/05/2006 ban hành Quy định phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

18

Quyết định

615/2003/QĐ-NHNN

16/6/2003

Về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; việc mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

07/7/2006

Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

19

Quyết định

283/2000/QĐ-NHNN14

25/8/2000

Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

17/7/2006

Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

20

Quyết định

386/2001/QĐ-NHNN

11/04/2001

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc NHNN

17/7/2006

Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

21

Quyết định

1348/2001/QĐ-NHNN

29/10/2001

V/v sửa đổi một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng

17/7/2006

Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

22

Quyết định

112/2003/QĐ-NHNN

11/02/2003

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc NHNN

17/7/2006

Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

23

Thông tư

02/TT-NHNN14

16/4/1999

Hướng dẫn việc bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng

17/7/2006

Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

24

Thông tư

05/2004/TT-NHNN

15/9/2004

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 159/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 về cung ứng và sử dụng séc

06/8/2006

Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/7/2006 ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc

25

Thông tư

06/2001/TT-NHNN

24/8/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của NHNN

03/7/2006

Thông tư số 04/2006/TT-NHNN ngày 03/7/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

26

Thông tư

08/2004/TT-NHNN

03/12/2004

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của NHNN

03/7/2006

Thông tư số 04/2006/TT-NHNN ngày 03/7/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

27

Quyết định

1603/2001/QĐ-NHNN

28/12/2001

Ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

14/8/2006

Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 ban hành Quyết định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân.

28

Thông tư

03/2005/TT-NHNN

25/5/2005

Hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính

16/8/2006

Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.

29

Quyết định

03/1998/QĐ-NHNN3

03/01/1998

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các tổ chức tín dụng.

23/8/2006

Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006 ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

30

Quyết định

03/1998/QĐ-NHNN3

03/01/1998

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ của các tổ chức tín dụng

23/8/2006

Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng.

31

Quyết định

216/1998/QĐ-NHNN16

26/6/1998

Ban hành Quy định thông tin và dịch vụ trên SBVNET

03/9/2006

Quyết định số 39/2006/QĐ-NHNN ngày 08/8/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Ngân hàng Nhà nước

32

Quyết định

220/1998/QĐ-NHNN16

06/7/1998

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng SBVNET

03/9/2006

Quyết định số 39/2006/QĐ-NHNN ngày 08/8/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Ngân hàng Nhà nước

33

Quyết định

805/2001/QĐ-NHNN

21/6/2001

V/v ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng trong ngành Ngân hàng

17/9/2006

Quyết định số 40/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 ban hành Quy chế thi đua – Khen thưởng ngành Ngân hàng

34

Quyết định

1422/2002/QĐ-NHNN

25/12/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Quy chế thi đua – khen thưởng trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN ngày 21/6/2001 của Thống đốc NHNN

17/9/2006

Quyết định số 40/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 ban hành Quy chế thi đua – Khen thưởng ngành Ngân hàng

35

Quyết định

249/NH-QĐ

27/12/1993

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

17/9/2006

Quyết định số 41/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

36

Thông tư

05/1999/TT-NHNN1

05/11/1999

Hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 04/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện

28/9/2006

Thông tư số 06/2006/TT-NHNN ngày 25/8/2006 hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện.

37

Quyết định

614/2003/QĐ-NHNN

16/6/2003

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

11/10/2006

Quyết định số 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

38

Quyết định

657/2003/QĐ-NHNN

25/6/2003

V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

02/11/2006

Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

39

Quyết định

497/2000/QĐ-NHNN4

01/12/2000

Ban hành Quy chế tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

Không đăng công báo

Quyết định số 57/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 ban hành Quy chế tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền.

40

Quyết định

1278/2004/QĐ-NHNN

11/10/2004

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng ban hành kèm theo Quyết định số 497/2000/QĐ-NHNN4 ngày 01/12/2000 của Thống đốc NHNN

Không đăng công báo

Quyết định số 57/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 ban hành Quy chế tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2007-31/12/2007:

STT

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định

140/1999/QĐ-NHNN14

19/4/1999

Ban hành Quy chế mua, bán nợ của các Tổ chức tín dụng

17/01/2007

Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 ban hành Quy chế mua, bán nợ của Tổ chức tín dụng.

2

Quyết định

269/2002/QĐ-NHNN

01/4/2002

Ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

22/01/2007

Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

3

Chỉ thị

01/2004/CT-NHNN.m

30/11/2004

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành theo Quyết định số 269/2002/QĐ-NHNN ngày 01/4/2002 của Thống đốc NHNN ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

22/01/2007

Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

4

Quyết định

1133/2003/QĐ-NHNN

30/9/2003

V/v ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất

28/01/2007

Quyết định số 62/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất.

5

Quyết định

85/2000/QĐ-NHNN14

09/3/2000

Ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

05/02/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

6

Quyết định

1439/2001/QĐ-NHNN

20/11/2001

V/v sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

05/02/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

7

Quyết định

877/2002/QĐ-NHNN

19/8/2002

Về việc sửa đổi điều 1 Quyết định số 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

05/02/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

8

Quyết định

1085/2003/QĐ-NHNN

16/9/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 09/3/2000 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc NHNN.

05/02/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

9

Quyết định

01/2001/QĐ-NHNN.TYm

01/02/2001

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý in đúc tiền Việt Nam

15/02/2007

Quyết định số 02/2007/QĐ-NHNN ngày 16/01/2007 ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, in, đúc tiền Việt Nam.

10

Quyết định

1085/2002/QĐ-NHNN

07/10/2002

Về việc ban hành Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

17/02/2007

Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007 v/v thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

11

Quyết định

185/2004/QĐ-NHNN

24/02/2004

V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002.

17/02/2007

Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007 v/v thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

12

Quyết định

1247/QĐ-NHNN

26/8/2005

V/v điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

01/3/2007

Quyết định số 07/2007/QĐ-NHNN ngày 06/02/2007 về lãi suất tiền gửi bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

13

Quyết định

1536/2004/QĐ-NHNN

02/12/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ

26/3/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-NHNN ngày 02/3/2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ.

14

Quyết định

12/2006/QĐ-NHNN

22/3/2006

V/v sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ và Quyết định số 1656/QĐ-NHNN ngày 17/11/2005 về việc thành lập Bộ phận Phòng, chống tiền giả thuộc Cục Phát hành và Kho quỹ của Thống đốc NHNN.

26/3/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-NHNN ngày 02/3/2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ

15

Quyết định

467/2000/QĐ-NHNN3

07/11/2000

Ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân

25/5/2007

Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 09/4/2007 ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân.

16

Quyết định

1601/2001/QĐ-NHNN

28/12/2001

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 07/11/2000 của Thống đốc NHNN.

25/5/2007

Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 09/4/2007 ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân.

17

Quyết định

1145/2002/QĐ-NHNN

18/10/2002

V/v ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

10/7/2007

Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

18

Quyết định

1407/2004/QĐ-NHNN

01/11/2004

Ban hành Quy định về công bố công khai báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần

10/7/2007

Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

19

Quyết định

09/2006/QĐ-NHNN

20/02/2006

Về sửa đổi Quy định về công bố công khai báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần

10/7/2007

Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

20

Quyết định

669/2002/QĐ-NHNN

27/06/2002

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng.

07/6/2007

Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20/4/2007 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng

21

Quyết định

371/1999/QĐ-NHNN

19/10/1999

Ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng

22/6/2007

Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng.

22

Quyết định

987/2004/QĐ-NHNN

05/8/2004

Ban hành quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc NHNN

21/6/2007

Quyết định số 21/2007/QĐ-NHNN ngày 17/5/2007 hủy bỏ quyết định số 987/2004/QĐ-NHNN ngày 05/8/2004 ban hành quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc NHNN.

23

Quyết định

67/NH-QĐ

01/9/1978

Của Tổng Giám đốc NHNN ban hành Quy định về công tác lưu trữ trong hệ thống NHNN.

20/6/2007

Quyết định số 22/2007/QĐ-NHNN ngày 28/5/2007 ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ.

24

Quyết định

02/2006/QĐ-NHNN

18/01/2006

Ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

25

Quyết định

11/2006/QĐ-NHNN

17/3/2006

Về việc sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

26

Quyết định

13/2006/QĐ-NHNN

03/4/2006

Về việc bổ sung điểm 5 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

27

Quyết định

16/2006/QĐ-NHNN

13/4/2006

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/02/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

28

Quyết định

18/2006/QĐ-NHNN

25/4/2006

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

29

Quyết định

20/2006/QĐ-NHNN

09/5/2006

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

30

Quyết định

23/2006/QĐ-NHNN

19/5/2006

Về việc sửa đổi Điểm 4 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

31

Quyết định

25/2006/QĐ-NHNN

13/6/2006

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

32

Quyết định

27/2006/QĐ-NHNN

27/6/2006

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

33

Quyết định

43/2006/QĐ-NHNN

29/8/2006

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

34

Quyết định

48/2006/QĐ-NHNN

29/9/2006

Về việc sửa đổi Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

35

Quyết định

52/2006/QĐ-NHNN

09/10/2006

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

36

Quyết định

53/2006/QĐ-NHNN

17/10/2006

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

37

Quyết định

55/2006/QĐ-NHNN

05/12/2006

Về việc bổ sung Điểm 2 Phụ lục số 3 Quy định về mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

38

Quyết định

06/2007/QĐ-NHNN

02/02/2007

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

39

Quyết định

08/2007/QĐ-NHNN

06/02/2007

Về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

40

Quyết định

09/2007/QĐ-NHNN

12/02/2007

Về việc bổ sung Điểm 4 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

41

Quyết định

12/2007/QĐ-NHNN

22/3/2007

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11/2006/QĐ-NHNN ngày 17/3/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

42

Quyết định

15/2007/QĐ-NHNN

11/4/2007

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

43

Quyết định

29/2007/QĐ-NHNN

29/6/2007

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

44

Quyết định

33/2007/QĐ-NHNN

06/7/2007

Về việc sửa đổi Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

45

Quyết định

39/2007/QĐ-NHNN

30/10/2007

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

46

Quyết định

42/2007/QĐ-NHNN

16/11/2007

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 20/2006/QĐ-NHNN ngày 09/5/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

47

Quyết định

49/2007/QĐ-NHNN

27/12/2007

Về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

48

Quyết định

05/2008/QĐ-NHNN

07/3/2008

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

49

Quyết định

10/2008/QĐ-NHNN

24/4/2008

Về việc bổ sung Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

50

Quyết định

11/2008/QĐ-NHNN

28/4/2008

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

51

Quyết định

14/2008/QĐ-NHNN

06/5/2008

Về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

52

Quyết định

15/2008/QĐ-NHNN

06/5/2008

Về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

53

Quyết định

18/2008/QĐ-NHNN

10/6/2008

Về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

54

Quyết định

22/2008/QĐ-NHNN

17/7/2008

Về việc sửa đổi Điểm 2 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/01/2008

Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

55

Thông tư

08/2000/TT-NHNN5

04/7/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

19/7/2007

Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

56

Thông tư

05/2000/TT-NHNN1

28/3/2000

Hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

24/7/2007

Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM ngày 14/6/2007 hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

57

Quyết định

1535/2004/QĐ-NHNN

02/12/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng.

02/8/2007

Quyết định số 26/2007/QĐ-NHNN ngày 21/6/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng.

58

Quyết định

332/1999/QĐ-NHNN6

25/9/1999

Ban hành quy trình ghi chép seri tiền, ngân phiếu thanh toán mới in

02/8/2008

Quyết định số 28/2007/QĐ-NHNN ngày 21/6/2007 ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in.

59

Quyết định

185/2000/QĐ-NHNN2

15/6/2000

Ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành và tiêu hủy tiền, ngân phiếu thanh toán

01/01/2008

Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007 ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt.

60

Quyết định

1625/2003/QĐ-NHNN

18/12/2003

V/v sửa đổi một số mẫu phụ lục tại Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành và tiêu hủy tiền, ngân phiếu thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 185/2000/QĐ-NHNN2 ngày 15/6/2000 của Thống đốc NHNN

01/01/2008

Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007 ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt.

61

Quyết định

171/2002/QĐ-NHNN

08/3/2002

Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoảng dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.

6/12/2007

Quyết định số 41/2007/QĐ-NHNN ngày 06/11/2007 ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoảng dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2008-31/12/2008:

STT

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định

1669/2005/QĐ-NHNN

18/11/2005

Ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

01/02/2008

Quyết định số 47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

2

Quyết định

448/2000/QĐ-NHNN2

20/10/2000

Về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

01/4/2008

Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007 ban hành Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

3

Quyết định

449/2000/QĐ-NHNN2

20/10/2000

Về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

01/4/2008

Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

4

Quyết định

1117/2004/QĐ-NHNN

08/9/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

01/7/2008

Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

5

Quyết định

1003/2005/QĐ-NHNN

08/7/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 – Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

01/7/2008

Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.

6

Quyết định

50/2006/QĐ-NHNN

02/10/2006

Về việc bổ sung, thay thế Biểu thu thập thông tin và Phụ lục phân loại dư nợ trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 và Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 08/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

01/7/2008

Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.

7

Quyết định

987/2001/QĐ-NHNN

02/08/2001

Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tín dụng điện tử

01/7/2008

Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

8

Quyết định

24/2003/QĐ-NHNN

07/01/2003

Ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

04/02/2008

Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

9

Quyết định

400/2004/QĐ-NHNN

16/4/2004

Ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

06/4/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 Ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần

10

Quyết định

02/2005/QĐ-NHNN

04/01/2005

Ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

19/4/2008

Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.

11

Quyết định

966/2003/QĐ-NHNN

22/8/2003

Về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

16/5/2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

12

Quyết định

888/2005/QĐ-NHNN

16/6/2005

Ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

30/5/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

13

Quyết định

1090/2003/QĐ-NHNN

17/9/2003

Ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

30/5/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

14

Quyết định

546/2002/QĐ-NHNN

30/5/2002

Về việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

19/5/2008

Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

15

Quyết định

153/2001/QĐ-NHNN

27/02/2001

Về việc các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước.

14/6/2008

Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản.

16

Quyết định

1216/2003/QĐ-NHNN

09/10/2003

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của bán đổi ngoại tệ

03/8/2008

Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 Ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ

17

Quyết định

1511/2001/QĐ-NHNN

30/11/2001

Về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước

01/01/2009

Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008 Ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18

Quyết định

1405/2002/QĐ-NHNN

19/12/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Nhà nước tại Chế độ Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

01/01/2009

Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008 Ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

19

Quyết định

1722/2004/QĐ-NHNN

31/12/2004

Ban hành Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

26/9/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 Ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

20

Quyết định

46/1999/QĐ-NHNN6

05/02/1999

Ban hành Quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

9/10/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/9/2008 ban hành Chế độ điều hòa tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

21

Quyết định

39/2002/QĐ-NHNN

16/01/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hòa tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 46/1999/QĐ-NHNN6 ngày 05/02/1999

9/10/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/9/2008 ban hành Chế độ điều hòa tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

22

Quyết định

30/2005/QĐ-NHNN

12/01/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước

07/12/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN ngày 07/11/2008 Ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

23

Quyết định

1534/2004/QĐ-NHNN

02/12/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị

25/11/2008

Quyết định số 1871/QĐ-NHNN ngày 25/11/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản trị.

24

Quyết định

1532/2004/QĐ-NHNN

02/12/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng.

25/11/2008

Quyết định số 2852/QĐ-NHNN ngày 25/11/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược ngân hàng.

25

Quyết định

1134/2004/QĐ-NHNN

09/9/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng

27/10/2008

Quyết định số 2368/QĐ-NHNN ngày 27/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

26

Quyết định

01/2006/QĐ-NHNN

16/01/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán – Tài chính

07/10/2008

Quyết định số 2236/QĐ-NHNN ngày 07/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính – Kế toán

27

Quyết định

30/2007/QĐ-NHNN

29/6/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán – Tài chính

07/10/2008

Quyết định số 2236/QĐ-NHNN ngày 07/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính – Kế toán

28

Quyết định

1132/2004/QĐ-NHNN

09/09/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý ngoại hối

06/10/2008

Quyết định số 2232/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý ngoại hối.

29

Quyết định

1050/2004/QĐ-NHNN

23/8/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

06/10/2008

Quyết định số 2221/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

30

Quyết định

31/2007/QĐ-NHNN

29/6/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

06/10/2008

Quyết định số 2221/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

31

Quyết định

10/2007/QĐ-NHNN

02/3/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ

06/10/2008

Quyết định số 2220/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát hành và kho quỹ.

32

Quyết định

35/2007/QĐ-NHNN

12/7/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ

06/10/2008

Quyết định số 2220/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát hành và kho quỹ.

33

Quyết định

26/2007/QĐ-NHNN

21/6/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

06/10/2008

Quyết định số 2214/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ tin học.

34

Quyết định

1136/2004/QĐ-NHNN

09/09/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch

06/10/2008

Quyết định số 2213/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch

35

Quyết định

34/2007/QĐ-NHNN

06/7/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch

06/10/2008

Quyết định số 2213/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch

36

Quyết định

1127/2004/QĐ-NHNN

09/9/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế.

06/10/2008

Quyết định số 2212/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

37

Quyết định

1129/2004/QĐ-NHNN

09/9/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế

06/10/2008

Quyết định số 2211/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

38

Quyết định

1128/2004/QĐ-NHNN

09/9/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát

06/10/2008

Quyết định số 2210/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kiểm toán nội bộ.

39

Quyết định

13/2007/QĐ-NHNN

30/03/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát.

06/10/2008

Quyết định số 2210/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kiểm toán nội bộ.

40

Quyết định

1133/2004/QĐ-NHNN

09/9/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ.

06/10/2008

Quyết định số 2205/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

41

Quyết định

25/2007/QĐ-NHNN

18/6/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ.

06/10/2008

Quyết định số 2205/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

42

Quyết định

08/2006/QĐ-NHNN

14/02/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng.

06/10/2008

Quyết định số 2203/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng.

43

Quyết định

1533/2004/QĐ-NHNN

01/12/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tín dụng

06/10/2008

Quyết định số 2202/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tín dụng.

44

Quyết định

1131/2004/QĐ-NHNN

09/09/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ.

06/10/2008

Quyết định số 2201/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ.

45

Quyết định

1653/2005/QĐ-NHNN

16/11/2005

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ

06/10/2008

Quyết định số 2201/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ.

46

Quyết định

1049/2004/QĐ-NHNN

23/8/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo ngân hàng.

31/12/2008

Quyết định số 3290/QĐ-NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo ngân hàng.

47

Quyết định

54/2006/QĐ-NHNN

31/10/2006

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo ngân hàng.

31/12/2008

Quyết định số 3290/QĐ-NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo ngân hàng.

48

Quyết định

1407/2001/QĐ-NHNN

12/11/2001

Về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng Nhà nước.

01/01/2009

Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước.

49

Quyết định

508/2004/QĐ-NHNN

11/5/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng.

15/01/2009

Quyết định số 3289/QĐ-NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tín dụng.

50

Quyết định

46/2006/QĐ-NHNN

15/9/2006

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng

15/01/2009

Quyết định số 3289/QĐ-NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tín dụng.

51

Quyết định

254/2004/QĐ-NHNN

12/3/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí ngân hàng.

04/02/2009

Quyết định số 202/QĐ-NHNN ngày 04/02/2009 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí ngân hàng.

52

Quyết định

826/2005/QĐ-NHNN

06/6/2005

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí ngân hàng.

04/02/2009

Quyết định số 202/QĐ-NHNN ngày 04/02/2009 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí ngân hàng.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 02/06/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 – 31/12/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 1349/QĐ-NHNN Ngày ban hành 02/06/2009
Ngày có hiệu lực 02/06/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 – 31/12/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close