BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN VÀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NGŨ CỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠM TRỮ ĐƯỜNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP và Thông tư số 08/BKH/DN ngày 11 tháng 6 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện hai Nghị định nói trên;
Nhằm ổn định thị trường trong nước, góp phần thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của ngành đường;
Theo đề nghị của Trưởng ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía nam, Trưởng ban điều hành Chương trình mía đường, Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao trách nhiệm cho Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến và Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc (dưới đây gọi chung là Hai đơn vị) tham gia bình ổn thị trường trong nước bằng biện pháp tạm trữ đường theo kế hoạch giao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2 :

a) Đường tạm trữ của Hai đơn vị vẫn do các nhà maý giữ và bảo quản; Nhà máy sẽ giao hàng cho Hai đơn vị theo hợp đồng và hoá đơn bán hàng;

b) Hai đơn vị được hỗ trợ lãi suất đối với khoản tiền vay mua đường tạm trữ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ;

c) Hai đơn vị được sử dụng đường tạm trữ để tham gia xuất khẩu và tiêu thụ trong nước theo sự điều hành của Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phiá nam.

Điều 3.- Giao trách nhiệm cho Trưởng ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía nam, Trưởng ban điều hành Chương trình mía đường, Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn, Vụ trưởng các vụ : Kế hoạch và Quy hoạch, Tài chính kế toán, Hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng của mình hướng dẫn và giúp đỡ Hai đơn vị kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về tín dụng, giá cả, tiêu thụ và cân đối các vấn đề về tài chính của nhiệm vụ tạm trữ đường.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Hai đơn vị tạm trữ đường có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh theo quy định và hoạt động theo đúng pháp luật.

Điều 5.- Chánh văn phòng Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc, Trưởng ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía nam, Trưởng ban điều hành Chương trình mía đường, Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn, Vụ trưởng các vụ : Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch và Quy hoạch, Tài chính kế toán, Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 164/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc giao Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến và Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc thực hiện nhiệm vụ tạm trữ đường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 164/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 10/12/1999
Ngày có hiệu lực 25/12/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 164/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc giao Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến và Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc thực hiện nhiệm vụ tạm trữ đường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close