Văn bản "Quyết định 1709/QĐ-BNN-TC năm 2008 về Quy chế trích lập, quản lý vả sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/12.2008 và được thay thế bởi Quyết định 3809/QĐ-BNN-TC năm 2008 ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 02/12/2008

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1709/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế trích lập, quản lý vả sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY CHẾ

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định 1709/QĐ-BNN-TC ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng của Bộ, cụ thể:

a) Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được lập và chuyển vào tài khoản tiền gửi của Văn phòng Bộ mở tại Kho bạc Nhà nước, do Văn phòng Bộ trực tiếp quản lý.

b) Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị dự toán thuộc Bộ (bao gồm các đơn vị thuộc Bộ có tài khoản riêng) được lập và chuyển vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước để quản lý:

Đối với các đơn vị hưởng lương tại tài khoản của Văn phòng Bộ, kinh phí thi đua, khen thưởng thuộc Quỹ thi đua, khen thưởng của Văn phòng Bộ do Văn phòng Bộ quản lý.

Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định tại Quy chế này còn thực hiện việc trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học ngoài công lập thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định tại Quy chế này còn thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ (trong đó có Quỹ khen thưởng) theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, Quỹ thi đua, khen thưởng:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào ra quyết định khen thưởng, cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ Quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Đối với trường hợp tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp, do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình khen, được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm trích kinh phí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để chi thưởng.

- Quỹ thi đua, khen thưởng phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hàng năm phải báo cáo quyết toán tình hình sử dụng quỹ theo quy định hiện hành.

- Cuối năm quỹ thi đua, khen thưởng còn dư chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng.

Chương 2.

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ thi đua, khen thưởng:

- Từ dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

- Từ khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục đích thi đua, khen thưởng.

- Từ các nguồn thu hợp pháp được phép trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 4. Mức trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng từ dự toán chi ngân sách Nhà nước:

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định mức trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ, bằng 15% quỹ tiền lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công chức cơ quan Bộ trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và mức trích nộp từ các đơn vị dự toán thuộc Bộ là 5% quỹ tiền lương và tiền công của công chức, viên chức tại các đơn vị.

Điều 5. Nội dung chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng:

a) Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chi làm các hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình khen, theo quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chi bổ sung tiền thưởng, quà tặng cho các tổ chức cá nhân được nhận các giải thưởng của Nhà nước hoặc của các Tổ chức quốc tế tặng thưởng.

b) Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị dự toán thuộc Bộ:

- Chi làm các hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong ngành theo quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị.

- Chi bổ sung tiền thưởng, quà tặng cho các tập thể, cá nhân của đơn vị được Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng, hoặc được các Bộ, ngành, địa phương khác, được các Tổ chức quốc tế tặng giải thưởng, khen thưởng.

Điều 6. Mức chi tiền thưởng từ Quỹ thi đua, khen thưởng:

Thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 73 và 74 Mục 3, Chương V của Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ. Cụ thể:

a) Các danh hiệu thi đua:

1. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:                                           1.500.000 đồng

2. Chiến sĩ thi đua Ngành:                                                1.000.000 đồng

3. Chiến sĩ thi đua cơ sở:                                                   300.000 đồng

4. Lao động tiên tiến:                                                          100.000 đồng

5. Cờ thi đua của Chính phủ:                                            8.000.000 đồng

6. Cờ thi đua của Ngành:                                                 5.000.000 đồng

7. Tập thể lao động xuất sắc:                                            1.000.000 đồng

8. Tập thể lao động tiên tiến:                                               500.000 đồng

b) Các hình thức khen thưởng:

Mức chi tiền thưởng đối với cá nhân:

1. Huân chương Sao Vàng:                                            15.000.000 đồng

2. Huân chương Hồ Chí Minh:                                         10.000.000 đồng

3. Anh hùng Lao động,

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân                             5.000.000 đồng

4. Huân chương Độc lập hạng nhất:                                  5.000.000 đồng

5. Huân chương Độc lập hạng nhì:                                    4.000.000 đồng

6. Huân chương Độc lập hạng ba:                                     3.500.000 đồng

7. Huân chương Lao động hạng nhất:                                3.000.000 đồng

8. Huân chương Lao động hạng nhì:                                  2.500.000 đồng

9. Huân chương Lao động hạng ba:                                  1.500.000 đồng

10. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:                                   500.000 đồng

11. Bằng khen Bộ trưởng:                                                   300.000 đồng

12. Kỷ niệm chương của Ngành:                                         100.000 đồng

13. Giấy khen:                                                                   100.000 đồng

Mức chi tiền thưởng đối với tập thể bằng hai lần mức chi tiền thưởng đối với cá nhân.

Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng được khen thưởng, nếu đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác nhau (của một cấp hay nhiều cấp khen thưởng), thì được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức thưởng cao nhất.

Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác nhau (của một cấp hay nhiều cấp khen thưởng), các danh hiệu, hình thức khen thưởng đó có được do thời gian cống hiến và thành tích khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu, hình thức khen thưởng tương ứng.

Đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng và Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào Qui chế chi tiêu nội bộ, ngoài mức tiền thưởng quy định nêu trên được phép chi thêm tiền thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc đơn vị mình từ quỹ thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

c) Mức chi tiền thưởng trong các trường hợp khen thưởng đột xuất:

Trường hợp có các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai … hoặc có các hành động anh hùng, dũng cảm trong các hoạt động của ngành, trong cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, khắc phục các sự cố, hậu quả thiên tai, dịch bệnh … Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định mức chi thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 7. Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thi đua, khen thưởng:

a) Lập dự toán:

- Hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện Quỹ thi đua, khen thưởng năm trước, dự kiến tổng mức chi Quỹ thi đua, khen thưởng năm kế hoạch, Vụ Tổ chức Cán bộ (Phòng Thi đua – Khen thưởng) phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ kèm theo thông báo số dư Quỹ thi đua, khen thưởng năm trước có xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi Văn phòng Bộ mở tài khoản, gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) thẩm định. Thời gian nộp dự toán chi Quỹ thi đua, khen thưởng của năm ngân sách, cùng với thời gian nộp dự toán ngân sách năm.

Căn cứ mức trích lập do Bộ quy định tại quy chế này, các đơn vị thực hiện việc chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của Văn phòng Bộ. Thời gian chuyển tiền trong Quý I năm ngân sách.

Trên cơ sở mức trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại quy chế này, các đơn vị thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị theo các quy định pháp luật hiện hành.

b) Cấp phát kinh phí, hiện vật khen thưởng và thanh quyết toán kinh phí thi đua khen thưởng:

- Khi có quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vụ Tổ chức Cán bộ (Phòng Thi đua – khen thưởng) tổ chức cấp phát các hiện vật khen thưởng và phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện cấp phát tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện chi tiền thưởng và thanh quyết toán kinh phí thi đua khen thưởng theo quy định hiện hành trên cơ sở các quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị hoặc của cấp trên.

- Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng hiện vật khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ (Phòng Thi đua – khen thưởng) lập kế hoạch, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện mua sắm hoặc đặt làm các hiện vật khen thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các đơn vị dự toán thuộc Bộ tổ chức thực hiện mua sắm hoặc đặt làm các hiện vật khen thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị.

Mẫu Bằng khen, giấy khen và các giấy chứng nhận danh hiệu theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ Tổ chức Cán bộ) hướng dẫn mẫu giấy chứng nhận danh hiệu theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị.

- Khi rút dự toán để chuyển tiền vào Quỹ thi đua, khen thưởng, các đơn vị hạch toán vào mục 134 “Chi khác”, tiểu mục 26 “Chi lập Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ”.

- Các đơn vị mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Thương mại (đối với kinh phí không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) để quản lý và phải mở sổ theo dõi tình hình thu, chi Quỹ theo quy định hiện hành.

- Việc trích từ dự toán ngân sách để lập Quỹ thi đua, khen thưởng năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách nhà nước năm đó.

- Hàng năm, các đơn vị phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng và được tổng hợp trong báo cáo quyết toán năm của đơn vị theo quy định hiện hành.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Căn cứ quy định tại Quy chế này, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có những nội dung chưa phù hợp, các đơn vị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) để nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1709/QĐ-BNN-TC năm 2008 về Quy chế trích lập, quản lý vả sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1709/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 09/06/2008
Ngày có hiệu lực 09/06/2008 Ngày hết hiệu lực 02/12/2008
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1709/QĐ-BNN-TC năm 2008 về Quy chế trích lập, quản lý vả sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close