BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NAM ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN BỊ THIỆT HẠI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010-2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 3.070 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ phê duyệt, thực hiện.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Vụ trưởng các Vụ: Ngân sách Nhà nước, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2156/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010-2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2156/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/09/2011
Ngày có hiệu lực 06/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2156/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010-2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close