BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2646/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT TĂNG CƯỜNG TRONG KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (gọi tắt là Thông tư 55);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất, chỉ thu mua lô hàng thủy sản để xuất khẩu hoặc doanh nghiệp xuất ủy thác đứng tên nhà xuất khẩu trong Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm/chứng thư cấp cho lô hàng là chủ hàng có trách nhiệm:

1. Trực tiếp thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 55.

2. Ngoài các hồ sơ đăng ký kiểm tra quy định tại Điều 23 Thông tư 55, có trách nhiệm cung cấp bổ sung hợp đồng, văn bản về xuất khẩu ủy thác hoặc hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất lô hàng (trong đó nêu rõ hai bên cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp xử lý của Cơ quan kiểm tra khi lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo hoặc Cơ quan kiểm tra phát hiện vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản).

Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Công thương;
- Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2646/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 về biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2646/QĐ-BNN-QLCL Ngày ban hành 31/10/2011
Ngày có hiệu lực 31/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2646/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 về biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close