BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016-2020.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng chính phủ;
- Ban TĐKTTƯ;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TĐKT, (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2786/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

2. Phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách tài chính liên quan đến thúc đẩy xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

3. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

4. Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo tính thống nhất và thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

2. Năm 2016 hoàn thành việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành 01 Nghị quyết, Chính phủ ban hành 04 Nghị định nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

2.1. Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (Vụ Chính sách thuế).

2.2. Trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định:

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 Quy định bổ sung một số nội dung thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất (Cục Quản lý công sản).

- Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Quy định về lệ phí môn bài (Vụ Chính sách thuế).

- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Quy định về lệ phí trước bạ (Vụ Chính sách thuế).

- Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 10/11/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Vụ Chính sách thuế).

3. Giai đoạn 2017 - 2020:

3.1. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 02 Nghị định, 04 Thông tư và các cơ chế, chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghị định về chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp (Cục Quản lý và Giám sát bảo him, hoàn thành năm 2017).

- Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải (Vụ Chính sách thuế, hoàn thành năm 2018).

- Thông tư quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (Vụ Ngân sách nhà nước, hoàn thành năm 2017).

- Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững) giai đoạn 2016 - 2020 (Vụ Đầu tư, hoàn thành năm 2017).

- Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Vụ Tài chính Hành chính, sự nghiệp, hoàn thành năm 2017).

- Thông tư thay thế Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Vụ Đầu tư, hoàn thành năm 2017).

3.2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách đã được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (các đơn vị liên quan).

4. Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là xã đặc biệt khó khăn (theo quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện xây dựng xã nông thôn mới.

5. Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua.

3. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, các báo, tạp chí trong toàn ngành có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài chính.

4. Hàng năm tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã đặc biệt khó khăn Bộ Tài chính đã đăng ký nhận chỉ đạo, hỗ trợ. Thực hiện kiểm tra, giám sát địa bàn được phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Năm 2018 tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

1.1. Đối với tập thể:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Bộ, cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

1.2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sáng tạo, sáng kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức khen thưởng:

2.1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị phải coi kết quả tham gia phong trào thi đua này là tiêu chí quan trọng khi đánh giá thi đua và xét khen thưởng hàng năm.

2.2. Khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

2.3. Khen thưởng khi tiến hành sơ kết (năm 2018) và tổng kết phong trào thi đua (năm 2020), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí và số lượng khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020.

2. Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là xã đặc biệt khó khăn đã được Bộ lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới.

3. Định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả như sau:

- Đối với công việc thuộc nhiệm vụ thường xuyên: Các đơn vị gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp vào báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ, đồng gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

- Đối với các công việc thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Các đơn vị gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 14 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ trước ngày 20 hàng tháng.

4. Giao Vụ Thi đua - khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Công đoàn Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Phong trào thi đua; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ và báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, theo đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ, Vụ Thi đua - khen thưởng tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, quyết định./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2786/QĐ-BTC năm 2016 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2786/QĐ-BTC Ngày ban hành 27/12/2016
Ngày có hiệu lực 27/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2786/QĐ-BTC năm 2016 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close