BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾTĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2011-2013 TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính về triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2011-2013 trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-BTC  ngày 16 tháng 2 năm của Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực: Tài chính chung

1

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Bảo hiểm

Ban quản lý Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

2

Thủ tục quyết toán kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Bảo hiểm

Ban quản lý Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/02/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 306/QĐ-BTC năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới về triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2011-2013 trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Số hiệu 306/QĐ-BTC Ngày ban hành 16/02/2012
Ngày có hiệu lực 16/02/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 306/QĐ-BTC năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới về triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2011-2013 trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close