Văn bản " Quyết định 32/2003/QĐ-BBCVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ bưu chính Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/04.2008

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin là Tạp chí chuyên ngành trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng phổ biến thông tin khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia (sau đây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin).

Điều 2: Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Tạp chí chuyên về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Tổ chức, xây dựng và trình Bộ trưởng qui định về tôn chỉ mục đích, định hướng nội dung, đối tượng phục vụ và phạm vi phát hành.

3. Tổ chức xuất bản và phát hành "Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin", chuyên san "Các công trình nghiên cứu - triển khai viễn thông - công nghệ thông tin" và các phụ san khác của Tạp chí theo qui định của Luật báo chí.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyên đề thông tin, hội thảo để phổ biến kiến thức về các thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý các hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Tạp chí. Phối hợp với những tạp chí trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cán bộ và chất lượng tạp chí.

6. Tổ chức các hoạt động khác theo đúng qui định của luật Báo chí và các qui định của pháp luật về Báo chí, xuất bản.

7. Quản lý về tổ chức, công chức, lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Tạp chí theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao

Điều 3: ́Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Tổng Biên tập phụ trách, có các Phó Tổng biên tập, Ban Thư ký, Hội đồng biên tập và các phòng nghiệp vụ chức năng.

Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Các Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về phần việc được phân công.

Ban thư ký gồm một số cán bộ của Tạp chí, giúp việc cho Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập, chịu trách nhiệm về các phần việc được phân công.

Hội đồng biên tập là tổ chức tư vấn, gồm một số nhà khoa học, chuyên gia quản lý trong và ngoài Ngành, có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng biên tập về các vấn đề khoa học liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.

Ban thư ký và Hội đồng biên tập do Tổng biên tập quyết định và thành lập.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Tạp chí gồm có:

- Ban Thư ký.

- Phòng Biên tập.

- Phòng Trị sự

- Phòng Tin học và Chế bản

Biên chế cán bộ công chức của Tạp chí do Tổng Biên tập xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ cộng tác giữa các phòng; chức năng nhiệm vụ của Ban Thư ký toà soạn và Hội đồng biên tập do Tổng Biên tập qui định.

Điều 5. Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật. Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập và thành viên Hội đồng Biên tập được hưởng các chế độ, quyền lợi và phụ cấp trách nhiệm do Bộ Văn hoá Thông tin và các cơ quan quản lý báo chí qui định. Trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
Đỗ Trung Tá

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/04/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 32/2003/QĐ-BBCVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu 32/2003/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 12/03/2003
Ngày có hiệu lực 12/03/2003 Ngày hết hiệu lực 30/04/2008
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 32/2003/QĐ-BBCVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ bưu chính Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close