ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO VÀO TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 22/TTr-SNV ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 15/02/2017.

Chuyển nguyên trạng biên chế, viên chức, học sinh, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trường Năng khiếu thể thao về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Khi sáp nhập có 05 Phó Giám đốc, số lượng Phó Giám đốc được tiếp tục duy trì để bảo đảm ổn định và chỉ được bổ sung khi chưa đủ 03 người theo quy định.

b) Các phòng, ban, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Huấn luyện - Thi đấu;

- Phòng Quản lý huấn luyện;

- Phòng Tổ chức hoạt động thể thao;

- Ban Quản lý nhà tập luyện và Thi đấu;

- Ban Quản lý khu nội trú vận động viên;

- Ban Quản lý sân vận động.

2. Biên chế:

Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm.

Khi sáp nhập, chuyển nguyên trạng 22 chỉ tiêu biên chế và 03 hợp đồng theo Nghị định số68/2000/NĐ-CP của Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; tổng số 54 chỉ tiêu biên chế và 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

3. Lao động hợp đồng đặc thù:

Chuyển nguyên trạng 06 lao động hợp đồng đặc thù của Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; tổng số 31 lao động đặc thù.

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và đảm bảo chế độ, quyền lợi của lãnh đạo quản lý, viên chức Trung tâm theo quy định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, biên chế, viên chức, học sinh và các nội dung khác liên quan xong trước ngày 28/02/2017.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 102/QĐ- UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trường Năng khiếu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Trường Năng khiếu thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu 81/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/02/2017
Ngày có hiệu lực 14/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Bắc Giang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close