VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ RÀ SOÁT, TÍCH HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban dân tộc, đại diện Bộ Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến phát biểu đồng thuận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là chính sách an sinh xã hội, được ban hành để thực hiện quy định tại Điều 29 Luật Điện lực, có ý nghĩa xã hội rất nhân văn, đã được bố trí vốn trong kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020.

2. Giao Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương thức chi trả phù hợp để khắc phục các bất cập, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của chính sách như đã được các Bộ, cơ quan, địa phương báo cáo.

3. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện vào khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện từ sau năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

5. Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, CT, LĐTBXH, TP, KHĐT;
- Ủy ban dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ; CN, KGVX, PL, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3).H.Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 304/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 304/TB-VPCP Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày có hiệu lực 21/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 304/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close