Văn bản "Thông tư 02/2000/TT-UBCK1 sửa đổi Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do ỦY ban chứng khoán nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/05.2011 và được thay thế bởi Thông tư 38/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/05/2011

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-UBCK1

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 02/2000/TT-UBCK1 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 01/2000/TT-UBCK1 NGÀY 17/04/2000 CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Thực hiện Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và nhằm khuyến khích tăng cường hoạt động giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 ngày 17/04/2000 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán như sau:

1. Sửa đổi điểm 2.2. như sau:

"2.2. Phí dịch vụ môi giới (hoa hồng môi giới) mua, bán chứng khoán cho khách hàng"

+ Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư: tối đa không quá 0,5% trị giá giao dịch;

+ Trái phiếu: tối đa không quá 0,15% trị giá giao dịch."

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/2000/TT-UBCK1 sửa đổi Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do ỦY ban chứng khoán nhà nước ban hành

Số hiệu 02/2000/TT-UBCK1 Ngày ban hành 14/11/2000
Ngày có hiệu lực 29/11/2000 Ngày hết hiệu lực 01/05/2011
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/2000/TT-UBCK1 sửa đổi Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do ỦY ban chứng khoán nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close