BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1642/1998/TT-QP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 1642/1998/TT-QP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/TTG NGÀY 28/3/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGÀY BIÊN PHÒNG (3/3/1989-3/3/1999)

Căn cứ Chỉ thị số 15/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng.
Để ghi nhận và biểu dương những thành tích đóng góp của nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới, hải đảo; động viên mọi tập thể, cá nhân tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
Sau khi thống nhất với Viện Thi đua - khen thưởng nhà nước, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc xét khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng về thành tích 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng tính từ 3/1989 đến 3/1999. Trong đó ít nhất phải có 5 năm đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

2. Tập thể, cá nhân đã được khen thưởng dịp sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng (3/3/1994) đến nay nếu không có thành tích mới tiêu biểu xuất sắc thì không xét khen.

3. Tập thể, cá nhân đạt được thành tích mức nào thì khen thưởng mức đó phù hợp với các hình thức khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước và của Bộ Quốc phòng.

4. Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng phải quán triệt đúng tinh thần Chỉ thị 46/TTg ngày 3/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ cấp cơ sở và cá nhân trực tiếp có thành tích ở cơ sở, theo hướng "dưới nhiều trên ít".

5. Quyền hạn xét, quyết định khen thưởng do Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố thực hiện là chủ yếu. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc mới đề nghị mức bằng khen của Bộ Quốc phòng trở lên.

B. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1. Tập thể:

- Xã, phường, huyện, các cơ quan (ban ngành) của huyện, tỉnh ở khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo.

- Các đơn vị quân đội, công an, dân quân, tự vệ, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các tổ chức kinh tế - xã hội khác... ở các bản, làng, xã biên giới, bờ biển, hải đảo.

- Tiểu khu, đồn, trạm, đơn vị cơ động, phòng, ban và tương đương thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng.

- Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

2. Cá nhân:

- Cán bộ, nhân dân, các già làng, trưởng thôn, bản ở các xã, phường trên tuyến biên giới, bờ biển, hải đảo.

- Cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an, dân quân, tự vệ; cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác đứng chân hoạt động ở khu vực Biên phòng.

- Cán bộ, nhân viên các cơ quan huyện, tỉnh khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo.

C. HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

I. ĐỐI VỚI TẬP THỂ THUỘC CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bằng khen của Bộ Quốc phòng:

- Tặng cho xã, phường, huyện trên tuyến biên giới, bờ biển, hải đảo đạt được các tiêu chuẩn sau: Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được xây dựng củng cố vững chắc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội có bước phát triển mới ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ số hộ nghèo giảm. Có nhiều chủ trương biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định tình hình chính trị. Nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiệp định, hiệp nghị quy chế biên giới.

- Lực lượng dân quân, tự vệ, công an xã, phường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 năm (trong đó có năm 1997) đạt danh hiệu đơn vị tiên tiết hoặc đơn vị quyết thắng.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các vụ vượt biên, buôn lậu, xâm canh, xâm cư, lấn chiếm lãnh thổ, xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa địa phương với Bộ đội Biên phòng, là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh, thành phố.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, và được chọn là tập thể xuất sắc tiêu biểu trên 1 tuyến biên phòng.

3. Huân chương chiến công:

- Tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Chính phủ và được chọn là tập thể xuất sắc tiêu biểu toàn quốc; đã được các cấp khen thưởng 5 lần trở lên.

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THUỘC CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bằng khen của Bộ Quốc phòng:

- Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Có thành tích trực tiếp đóng góp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác trong đấu tranh chống lấn chiếm, chống xâm canh, xâm cư, xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, hải đảo; đấu tranh chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác...

- Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới; thường xuyên cung cấp cho Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang những tin có giá trị, giúp các lực lượng đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả làm thất bại âm mưu ý đồ của địch và bọn phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới. Gương mẫu vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, được quần chúng yêu mến tín nhiệm, là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện, thị... đã được huyện, tỉnh khen thưởng 3 lần trở lên về thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (trong đó có năm 1997).

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, được bình chọn là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh, thành phố.

3. Huân chương chiến công:

- Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Chính phủ, được bình chọn là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh, thành phố từ 5 năm trở lên, trong đó có năm 1997 và năm 1998 vẫn phát huy tốt.

III. ĐỐI VỚI TẬP THỂ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG:

1. Bằng khen của Bộ Quốc phòng:

- Xét tặng cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; có 3 năm (trong đó có năm 1997) đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, hoặc được tặng cờ của Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh, thành phố; Chi bộ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đối với các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phải có 3 năm (trong đó có năm 1997) được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trở lên.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tặng cho các tập thể đạt thành tích cao hơn mức bằng khen của Bộ Quốc phòng. Là điển hình tiên tiến của lực lượng Bộ đội Biên phòng, có 5 năm (trong đó có năm 1997) đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng hoặc được tặng cờ của BCH Biên phòng tỉnh, thành phố; đối với các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phải có 5 năm (trong đó có năm 1997) được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trở lên.

3. Huân chương chiến công:

- Đạt các tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Chính phủ. Có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu cho toàn quốc, có 6 năm (trong đó có năm 1997) đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng hoặc được tặng cờ của BCH Biên phòng tỉnh, thành phố; đối với các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phải có 6 năm (trong đó có năm 1997) được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trở lên.

IV. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THUỘC BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG:

1. Bằng khen của Bộ Quốc phòng:

- Xét tặng cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Là điển hình tiên tiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố có 3 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (trong đó có năm 1997), năm 1998 vẫn phát huy tốt.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng; có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Là điển hình tiên tiến của lực lượng Bộ đội Biên phòng, có 4 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (trong đó có năm 1997) năm 1998 vẫn phát huy tốt.

3. Huân chương chiến công:

- Tặng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển, lập nhiều thành tích xuất sắc, có 5 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (trong đó có năm 1997) năm 1998 vẫn phát huy tốt - Là điển hình tiên tiến toàn quốc, có nhiều đóng góp vào việc phát triển kinh tế - văn hoá xã hội ở địa phương và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào các hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng trên đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cụ thể việc khen thưởng cho tập thể; cá nhân theo thẩm quyền.

2. Trong quá trình xét khen thưởng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cần phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi đua và Ban thi đua của các ngành, đoàn thể và địa phương đảm bảo việc xét khen chặt chẽ chính xác và kịp thời.

3. Hồ sơ khen thưởng gồm có:

- Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xét đề nghị.

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; Thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của UBND tỉnh, thành phố, (đối với các tập thể cá nhân thuộc tỉnh, thành phố).

- Danh sách trích ngang đối với cá nhân (ghi rõ họ, tên, cấp, chức, quê quán).

- Thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải viết ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, chính xác, có nhận xét và đề nghị của cấp trên trực tiếp.

* Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đều phải gửi qua Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tổng hợp xem xét đề nghị lên trên theo quy định.

4. Thời gian thực hiện:

- Tháng 8/1998 tiến hành xét xong ở cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Hồ sơ gửi về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trước ngày 15/9/1998. - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổng hợp đề xuất và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị về Bộ Quốc phòng trước ngày 15/10/1998. Bộ Quốc phòng xét, quyết định và trình Nhà nước xong trước ngày 15/11/1998.

- Kết quả khen thưởng sẽ công bố tại Hội nghị tổng kết 10 năm Ngày Biên phòng.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị quân đội và các địa phương việc thực hiện Thông tư này.

 

Phạm Văn Trà

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1642/1998/TT-QP hướng dẫn Chỉ thị 15/TTg-1998 về tổng kết 10 năm thực hiện ngày Biên phòng (3/3/1989-3/3/1999) do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 1642/1998/TT-QP Ngày ban hành 28/05/1998
Ngày có hiệu lực 12/06/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1642/1998/TT-QP hướng dẫn Chỉ thị 15/TTg-1998 về tổng kết 10 năm thực hiện ngày Biên phòng (3/3/1989-3/3/1999) do Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close