BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/1997/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 94/1997/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Thi hành Nghị định số 36/CP ngày 29-5-1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị và điều lệ trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77 TC/TCT ngày 29-11-1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

Qua một thời gian thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mức thu lệ phí về cấp giấy phép cải tạo, duyệt thiết kế, nghiệm thu xe gắn máy có nguồn gốc hợp pháp như sau:

Số TT

Nội dung các khoản thu

Đơn vị tính

Tổ chức cá nhân Việt Nam

Tổ chức cá nhân nước ngoài

1

Lệ phí cấp giấy phép cải tạo

đ/giấy

20.000

60.000

2

Lệ phí duyệt thiết kế cải tạo

đồng/mẫu

30.000

90.000

3

Lệ phí nghiệm thu mẫu xe gắn máy đã cải tạo

đồng/mẫu

50.000

150.000

Về quản lý và sử dụng nguồn thu được áp dụng theo quy định tại tiết c điểm 2 mục III Thông tư số 77 TC/TCT ngày 29-11-1996 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây về thu lệ phí cấp giấy phép cải tạo, duyệt thiết kế, nghiệm thu xe gắn máy đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 94/1997/TT-BTC bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 94/1997/TT-BTC Ngày ban hành 29/12/1997
Ngày có hiệu lực 13/01/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 94/1997/TT-BTC bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close