ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 về ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 44/TTr-STC ngày 13 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy gồm:

- Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc phê duyệt bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện để làm căn cứ ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện để làm căn cứ ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Tài chính Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;  Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 về ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy, các văn bản có liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương; Cục trưởng cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng cục Thuế;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH, Thanh 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

uyết định 341/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tên tiếng Anh uyết định 341/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số hiệu 341/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/02/2017
Ngày có hiệu lực 21/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Sơn La Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

uyết định 341/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Sơn La
Mục lục

Mục lục

Close