Tên đơn vị   : …………………………

Địa chỉ         : …………………………

Điện thoại   : ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

 

....., ngày       tháng      năm 20.....

 

MẪU

Kính gởi  : LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG.....

 

Trích yếu : V/v xin thành lập Công đoàn cơ sở

 

Chúng tôi : ……………………………………………………………..

Trụ sở chính : …………………………..………………………………

Giấy phép đăng ký kinh doanh số : …..………..………………….……

Số công nhân lao động hiện có : ………………………………………

 

Nay đề nghị Liên đoàn Lao động Quận .....chấp thuận cho doanh nghiệp chúng tôi được thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo luật định. Chúng tôi xin dự kiến Ban chấp hành lâm thời CĐCS gồm :

 

1) …………………………………… -  Chủ tịch

2) …………………………………… -  Phó chủ tịch

3) …………………………………… -  Ủy viên BCH

(Đính kèm danh sách trích ngang)

 

Kính chào đoàn kết.      

 

TM. DN …………………………

                           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.