[TÊN CÔNG TY]
[COMPANY NAME]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

--------------

BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
PERSONNEL RECRUITMENT PLAN

Phòng/ ban / Dept/Sec:………………………………………………............................................................................

Quý / Quarter:……........... Năm / Year ………..........

STT
NO.

CẤP
CẦN TUYỂN
Position

CHỨC DANH
Job Title

SỐ LƯỢNG
(NGƯỜI)
Quantity
(Person)

THỜI GIAN
CẦN NHÂN SỰ
Availability

LÝ DO TUYỂN
Reasons for Recruitment

1

Cấp Lãnh Đạo
Leader Positions

 

 

 

 Thay thế nghỉ việc / Replacement for Retired Personnel
 Tuyển mới / New Personnel
 Trù bị nhân lực / Personnel Preparation

2

Vị Trí Cấp Cao
Senior Positions

 

 

 

 Thay thế nghỉ việc / Replacement for Retired Personnel
 Tuyển mới / New Personnel
 Trù bị nhân lực / Personnel Preparation

3

Vị Trí Cấp Trung
Junior Positions

 

 

 

 Thay thế nghỉ việc / Replacement for Retired Personnel

 Tuyển mới / New Personnel
 Trù bị nhân lực / Personnel Preparation

4

Vị Trí Nhân Viên
Staff Positions

 

 

 

 Thay thế nghỉ việc / Replacement for Retired Personnel
 Tuyển mới / New Personnel
 Trù bị nhân lực / Personnel Preparation

5

Vị Trí Công Nhân
Worker Positions

 

 

 

 Thay thế nghỉ việc / Replacement for Retired Personnel
 Tuyển mới / New Personnel
 Trù bị nhân lực / Personnel Preparation

TỔNG CỘNG/TOTAL

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ............................ 20....
Ho Chi Minh City, ............................20.....

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN
Confirmation of Head of Department

Tp. Hồ Chí Minh, ............................ 20....
Ho Chi Minh City, ............................20.....

Ý KIẾN CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ
Comment of Human Resource Department

Tp. Hồ Chí Minh, ............................ 20....
Ho Chi Minh City, ............................20.....

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Comment of Board of Directors

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.