BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12108/BTC-CST
V/v thuế BVMT đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam)
(Số 52, đường 536, ấp Bàu Trăn, Nhuận Đức, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 180514/SF ngày 14/5/2018 của Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam) về đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu xử lý - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20) nhập khẩu để sản xuất ra mặt hàng săm lốp; Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ (Bộ Tư pháp - Công văn số 3395/BTP-PLDSKT ngày 11/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Công văn số 5078/BTNMT- TCMT ngày 18/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ - Công văn số 2877/BKHCN-TĐC ngày 14/9/2018, Bộ Công thương - Công văn số 7105/BCT-XNK ngày 04/9/2018); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn”.

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường”.

- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định: “1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

- Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì dầu xử lý với mã số HS 27.10.19.20 - là dầu thô đã tách phần nhẹ.

Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dầu xử lý - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su, có tên chính thức trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là “Dầu thô đã tách phần nhẹ” được chi tiết với mã số HS 27.10.19.20 không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMTkhoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam) được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tư pháp, KHCN, TNTM, Công thương;
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 12108/BTC-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 12108/BTC-CST Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày có hiệu lực 03/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 12108/BTC-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close