THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/TTg-CN
V/v dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 10069/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 9 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (Công văn số 7559/BCT-KH ngày 19 tháng 9 năm 2018), Quốc phòng (Công văn số 10664/BQP-KHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6840/BKHĐT-QLĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 12012/BTC-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018) về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng (Dự án) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền vào, rời Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng, phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung, giao Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân đối và bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2 b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1405/TTg-CN năm 2018 về dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1405/TTg-CN Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1405/TTg-CN năm 2018 về dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close