BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5329/TCHQ-TXNK
V/v triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Việc triển khai nộp thuế điện tử đã tạo thuận lợi, giảm thủ tục, chi phí cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng số giao dịch và tổng số tiền thuế đã nộp qua kênh điện tử 24/7 đã tăng dần, tuy nhiên so với tỷ lệ nộp tiền vào NSNN của cơ quan hải quan còn quá thấp. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử 24/7, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tiếp tục thực hiện các công việc như sau:

1. Tập trung công tác hướng dẫn, tuyên truyền nộp thuế điện tử 24/7 các doanh nghiệp chưa tham gia nộp thuế điện tử 24/7:

1.1. Thống kê danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia nộp thuế điện tử 24/7:

- Các Cục Hải quan liên hệ với Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ, Cục Thuế XNK) để nhận danh sách các doanh nghiệp đã tham gia nộp thuế điện tử 24/7 trên địa bàn;

- Căn cứ danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký, tham gia nộp thuế điện tử 24/7, để lập danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia đăng ký, nộp thuế điện tử 24/7;

1.2. Xây dựng chương trình tuyên truyền với từng doanh nghiệp:

- Căn cứ danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia đăng ký, nộp thuế điện tử 24/7, các Chi cục Hải quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho từng doanh nghiệp phù hợp với mô hình quản lý của Chi cục hải quan trên địa bàn.

- Giao cán bộ công chức của Chi cục liên hệ với từng doanh nghiệp để tuyên truyền lợi ích, mức độ an ninh an toàn khi giao dịch trên hệ thống của hải quan và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử.

- Hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, tài liệu hướng dẫn được đính kèm Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 khi đăng nhập. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Chi cục Hải quan liên hệ với tổ triển khai của Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK và Cục CNTT & TKHQ) để được hướng dẫn.

2. Tiếp tục tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp theo từng đối tượng:

- Phân chia các doanh nghiệp theo địa bàn (Chi cục, khu công nghiệp), theo các đối tượng (doanh nghiệp FDI) để tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phù hợp.

- Phối hợp với các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, tiếp nhận các vướng mắc hoặc lý do của doanh nghiệp còn e ngại khi tham gia nộp thuế điện tử 24/7 và trả lời các vướng mắc từ phía doanh nghiệp.

3. Về bổ sung các chức năng trên hệ thống KTTT:

Hiện Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ) đang xây dựng bổ sung các chức năng trên Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 dành cho người nộp thuế và trên hệ thống KTTT để các Cục, Chi cục hải quan tự theo dõi, quản lý các giao dịch doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7. Sau khi hoàn thiện các chức năng, cập nhật vào Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 và hệ thống KTTT, Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ) sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị khai thác, sử dụng.

4. Kiểm soát chặt chẽ thông tin nộp tiền từ ngân hàng chưa chuyển nộp NSNN:

Hiện nay, một số chứng từ nộp tiền vào NSNN (tại ngân hàng và trực tiếp tại Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7) chuyển từ ngân hàng giữ tài khoản của khách hàng sang ngân hàng giữ tài khoản của Kho bạc đã xảy ra sai sót, cần phải điều chỉnh, tra soát, sau đó chuyển lại để thanh toán với ngân sách. Tuy nhiên, một số giao dịch viên đã trả tiền lại ngay vào tài khoản của khách hàng mà không chuyển vào tài khoản chờ xử lý để sau khi xử lý sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước, nên vi phạm quy định theo Điều 25 Thông tư 184/2015/TT-BTC khoản 3 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 của Thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng và Tổng cục Hải quan.

Căn cứ chức năng: Cổng thông tin\L.Tra cứu tình hình hạch toán giấy nộp tiền ngân hàng kho bạc trên chương trình kế toán tập trung, đề nghị các Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục, phòng Thuế XNK/phòng nghiệp vụ kiểm soát giấy nộp tiền ngân hàng phối hợp thu chuyển qua Cổng thanh toán điện tử hải quan nhưng chưa có thông tin trên Bảng kê Giấy nộp tiền từ Kho bạc Nhà nước, thì Chi cục Hải quan/ Cục Hải quan có văn bản thông báo cho Chi nhánh ngân hàng nơi phát sinh giao dịch nộp ngay số tiền đã chuyển qua Cổng thanh toán điện tử hải quan (paygate), tiền chậm nộp (nếu có) vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước, đồng thời thông báo cho Hội sở chính của ngân hàng, Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để được hỗ trợ xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan biết, triển khai các công việc hỗ trợ người nộp thuế để đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán qua kênh điện tử 24/7, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tiền nộp vào NSNN của các ngân hàng phối hợp thu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5329/TCHQ-TXNK năm 2018 về triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5329/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5329/TCHQ-TXNK năm 2018 về triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close