TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1439/HQLC-NV ngày 06/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc trong tham vấn, xác định trị giá đối với một mặt hàng trong cùng một hợp đồng nhưng doanh nghiệp khai báo tại nhiều tờ khai khác nhau. Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai nêu đã được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 25 được quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; điểm 2.1 khoản 2 Điều 4 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5462/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5462/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5462/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close