VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9340/VPCP-CN
V/v lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9898/BGTVT-CQLXD ngày 04 tháng 9 năm 2018) về việc xem xét ưu tiên giao Công ty DINVAI Construcciones S.A.Cu Ba thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn và các dự án khác của đường Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà thầu (bao gồm các gói thầu dịch vụ tư vấn) để thực hiện các dự án nêu trên theo quy định hiện hành, trong đó có trao đổi với Đại sứ quán Cu Ba để hướng dẫn Công ty DINVAI Construccions S.A. Cu Ba tham gia đấu thầu các dự án đường bộ nói chung và Dự án Cam Lộ - La Sơn nói riêng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT,CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9340/VPCP-CN năm 2018 về lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9340/VPCP-CN Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9340/VPCP-CN năm 2018 về lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close