THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/TTg-CN
V/v sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác GPMB trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6303/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2018) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3816/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4877/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 7 năm 2018), Tài chính (văn bản số 8283/BTC-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (văn bản số 469/UBND-VP4 ngày 09 tháng 7 năm 2018) về việc sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 576/TTg-CN ngày 04 tháng 5 năm 2018, để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại các văn bản nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1073/TTg-CN năm 2018 về việc sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác GPMB trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1073/TTg-CN Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1073/TTg-CN năm 2018 về việc sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác GPMB trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close